Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 77k
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Terveysteknologian arviointi (keskustelu)
 17.Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne (keskustelu)
 18.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (keskustelu)
 19.Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (keskustelu)
 20.Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 13. syyskuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän esitti parlamentin surunvalittelut Indonesiaa 28. syyskuuta koetelleiden maanjäristyksen ja tsunamin uhrien perheille.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Puhemies tuomitsi jyrkästi henkilökohtaiset hyökkäykset, joiden uhreiksi tietyt jäsenet ovat viime aikoina joutuneet.

Puheenvuorot:

- Sajjad Karim, joka pyysi, että parlamentin ulkopuolelta Brysselissä poistetaan juliste, jota hän piti islaminvastaisena (puhemies lupasi tutkia asiaa)

- Ana Miranda entisten jäsenten Oriol Junqueras Viesin ja Raül Romeva i Ruedan tilanteesta

- Benedek Jávor, joka muistutti, että lähiaikoina tulee kuluneeksi vuosi maltalaisen toimittajan Dafne Caruana Galizian kuolemasta, ja pyysi, että tämän muiston kunniaksi perustettaisiin palkinto (puhemies ilmoitti, että puhemiehistö aikoo keskustella asiasta)

- Lefteris Christoforou ja Takis Hadjigeorgiou tänään vietettävästä Kyproksen kansallispäivästä ja saaren edelleen jatkuvasta kahtiajaosta

- Bruno Gollnisch hänelle maksetuista korvauksista ja Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 68 artiklan 2 kohdan soveltamisesta

- Tomáš Zdechovský edellisten puheenvuorojen luonteesta ja

- Maria Grapini kansainvälisestä ikääntyneiden päivästä.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Stefan Gehrold on nimitetty parlamentin jäseneksi Burkhard Balzin tilalle 20. syyskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Stefan Gehrold osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Cătălin Sorin Ivan ei ole enää S&D-ryhmän jäsen 27. syyskuuta 2018 alkaen, vaan istuu sitoutumattomien joukossa.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Lars Adaktusson on valittu kansalliseen parlamenttiin 24. syyskuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen 24. syyskuuta 2018 alkaen.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Igor Gräzinin valtakirjan päteväksi 5. syyskuuta 2018 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Daniel Casparyn tilalle Stefan Gehrold

suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Stefan Gehrold.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti ECON-valiokunnan työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen huomisen tiistain 2. lokakuuta 2018 puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD)).


11. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun 2018 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun 2018 ja huhtikuun 2018 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000069/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0039/2018)

—   (O-000070/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0040/2018)

—   (O-000072/2018) Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne (B8-0401/2018)

—   (O-000074/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta komissiolle (komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle): EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0402/2018)

—   (O-000075/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0403/2018)

—   (O-000078/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0404/2018)

—   (O-000092/2018) Eva Kaili ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (B8-0405/2018)

—   (O-000095/2018) Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komissiolle: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0410/2018).


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, IMCO

- Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019: Neuvoston 4. syyskuuta 2018 vahvistama kanta (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, LIBE

- Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon: Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2069(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Käsittelyjärjestys

Lokakuun I 2018 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 628.017/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

- S&D-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Khan el-Ahmarin beduiinikylän välittömästä purkamisesta, minkä jälkeen poliittisten ryhmien edustajilla on puheenvuoro.

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial, joka perusteli pyynnön S&D-ryhmän puolesta (puhemies muistutti, että esityslistalle ei voida ottaa Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausumaa, mutta parlamentti voi käydä asiasta keskustelun), Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä, sekä Neoklis Sylikiotis ja Margrete Auken, jotka kannattivat pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (143 puolesta, 150 vastaan, 19 tyhjää).

- EFDD-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle lisätään toiseksi kohdaksi Soledad Cabezón Ruizin mietinnöstä terveysteknologian arvioinnista (A8-0289/2018) (lopullisen esityslistaluonnoksen 74 kohta) käytävän keskustelun jälkeen keskustelu Sabine Verheyenin ja Petra Kammerevertin mietinnöstä (A8-0192/2017) audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamisesta (lopullisen esityslistaluonnoksen 17 kohta). Tällä hetkellä mietintö on ainoastaan tiistain äänestyksissä.

Puheenvuorot: John Stuart Agnew, joka perusteli pyynnön EFDD-ryhmän puolesta, ja Petra Kammerevert, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (82 puolesta, 216 vastaan, 7 tyhjää).

Tiistai

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että suullisesta kysymyksestä ”EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen” (2018/2763(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 48 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Lola Sánchez Caldentey käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (154 puolesta, 139 vastaan, 3 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 2. lokakuuta 2018 klo 12.00
tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 12.00
tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 13.00
erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 19.00.

- ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat eurooppalaisten yritysten suojelusta Amerikan yhdysvaltojen oikeuden eksterritoriaalisuutta vastaan.

Puheenvuorot: Gilles Lebreton, joka perusteli pyynnön ENF-ryhmän puolesta, ja Javier Nart, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (32 puolesta, 158 vastaan, 42 tyhjää).

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan kuudenneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa. Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Eleonora Forenza, joka perusteli pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Bruno Gollnisch, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (141 puolesta, 118 vastaan, 29 tyhjää).

Keskiviikko

- Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että neuvoston ja komission julkilausumien ”Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen” (2018/2854(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 72 kohta) otsikkoa muutetaan seuraavasti ”Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: Aquariuksen tapaus ja tuen merkitys paikallis- ja alueviranomaisille”.

Philippe Lambert käytti puheenvuoron Verts/ALE-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (133 puolesta, 140 vastaan, 6 tyhjää).

Torstai

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että suullisesta kysymyksestä ”Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset” (2018/2858(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 79 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Anja Hazekamp käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (147 puolesta, 113 vastaan, 9 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


16. Terveysteknologian arviointi (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lieve Wierinck (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho ja Karin Kadenbach.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Nicola Caputo ja Mireille D'Ornano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Soledad Cabezón Ruiz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.4.


17. Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000072/2018) – Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta sekä Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake ja Terry Reintke esittelivät kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pirkko Ruohonen-Lerner ja Lampros Fountoulis.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Theodor Dumitru Stolojan ECON-valiokunnan puolesta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista: IFRS 17 Vakuutussopimukset (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.7.


19. Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000092/2018) – Eva Kaili ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Eva Kaili esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Henna Virkkunen PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen ja Cristian-Silviu Buşoi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Eva Kaili ITRE-valiokunnan puolesta hajautetun tilikirjan teknologiasta ja lohkoketjuista: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.8.


20. Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (keskustelu)

Komission julkilausuma: Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák ja Lívia Járóka.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova DEVE-valiokunnan puolesta maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden erityistarpeiden huomioon ottamisesta (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.9.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (komission jäsen) edellisestä puheenvuorosta, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa ja Andrejs Mamikins.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 628.017/OJMA).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö