Rodyklė 
Protokolas
PDF 258kWORD 78k
Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Parlamento sudėtis
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 11.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Sveikatos technologijų vertinimas (diskusijos)
 17.Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje (diskusijos)
 18.Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (diskusijos)
 19.Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (diskusijos)
 20.ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė (diskusijos)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas Padarė deklaraciją kuria jis išreiškė Parlamento užuojautą Indonezijoje rugsėjo 28 d. įvykusio žemės drebėjimo ir cunamio aukų šeimoms.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Pirmininkas griežtai pasmerkė asmeninius puolimus, kuriuos neseniai patyrė kai kurie Parlamento nariai.

Kalbėjo:

- Sajjad Karim, jis paprašė, nukabinti jo nuomone islamofobinį plakatą, pakabintą Parlamento pastato Briuselyje išorėje (pirmininkas įsipareigojo išnagrinėti šį klausimą),

- Ana Miranda dėl buvusių Parlamento narių Oriol Junqueras Vies ir Raül Romeva i Rueda padėties,

- Benedek Jávor, jis priminė, kad nueužilgo bus Maltos žurnalistės Dafne Caruana Galizia žūties metinės ir paprašė, kad ji būtų pagerbta premijos pavidalu (pirmininkas patvirtino, kad Biuras šį klausimą aptars),

- Lefteris Christoforou ir Takis Hadjigeorgiou apie šią dieną švenčiamą Kipro nepriklausomybės dieną ir tebesitęsiantį salos padalijimą,

- Bruno Gollnisch dėl jo parlamentinių išmokų ir Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 68 straipsnio 2 dalies taikymo,

- Tomáš Zdechovský dėl ankstesnių kalbų pobūdžio ir

- Maria Grapini dėl Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos.


4. Parlamento sudėtis

Vokietijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Stefan Gehrold, kuris pakeis Burkhard Balz, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. rugsėjo 20 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Stefan Gehrold įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Frakcijų sudėtis

Nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. Cătălin Sorin Ivan nebėra S&D narys. Jis priklauso nepriklausomiems Parlamento nariams.


6. Parlamento sudėtis

Švedijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Lars Adaktusson išrinktas nacionalinio parlamento nariu nuo 2018 m. rugsėjo 24 d.

Parlamentas į tai atkreipė dėmesį ir, vadovaudamasis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, konstatavo, kad nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. yra laisva Parlamento nario vieta.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2018 m. rugsėjo 5 d. patvirtinti Igor Gräzin įgaliojimus.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Stefan Gehrold vietoj Daniel Caspary

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Stefan Gehrold

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie ENVI komiteto sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- ECON komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013/ES, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali rytoj, 2018 m. spalio 2 d., antradienį, iki vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. spalio 3 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. birželio mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. kovo ir balandžio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000069/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Tarybai: Balsavimo teisių praradimas ES (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Komisijai: Balsavimo teisių praradimas ES (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), kurį pateikė Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange INTA komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri AFET komiteto vardu Komisijai (vyriausiajai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai): ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange INTA komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri AFET komiteto vardu Komisijai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange INTA komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri AFET komiteto vardu Tarybai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), kurį pateikė Eva Kaili ITRE komiteto vardu Komisijai: Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018) kurį pateikė Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ir Josef Weidenholzer Komisijai: Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (B8-0410/2018).


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, IMCO

- 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2018 m. rugsėjo 4 d. Tarybos pozicija (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, JURI, LIBE

- 2018 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su programos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

AFET, DEVE, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir ištaisomos to reglamento nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais skiriamų lėšų (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (2018/2069(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas spalio I 2018 (PE 628.017/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

- S&D frakcijos prašymas kaip pirmą darbotvarkės punktą įrašyti Europos Parlamento pirmininko pareiškimą dėl pavojaus, kad Khan al-Ahmaro beduinų kaimas netrukus bus griaunamas, po kurio kalbėjo frakcijų atstovai.

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą (pirmininkas priminė, kad Europos Parlamento pirmininko pareiškimo negalima įrašyti į darbotvarkę, tačiau Parlamentas gali nuspręsti šia tema surengti diskusijas), Cristian Dan Preda, jis prašymui prieštaravo, Neoklis Sylikiotis ir Margrete Auken, jie prašymą parėmė.

Vardiniu balsavimu (143 už, 150 prieš, 19 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

- EFDD frakcijos prašymas kaip antrą darbotvarkės punktą po diskusijų dėl Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) pranešimo „Sveikatos technologijų vertinimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 74 punktas) diskusijas dėl Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert (A8-0192/2017) pranešimo „Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 17 punktas). Šiuo metu pranešimas įrašytas tik į antradienio balsavimo punktą.

Kalbėjo: John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Petra Kammerevert ji prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (82 už, 216 prieš, 7 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Antradienis

- GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu „ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms“ (2018/2763(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 48 punktas), pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Vardiniu balsavimu (154 už, 139 prieš, 3 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. spalio 2 d., antradienis, 12.00 val.
pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 12.00 val.
bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.
prašymai dėl atskiro balsavimo ir prašymai dėl dalinio balsavimo: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 19.00 val.

- ENF frakcijos prašymas kaip pirmą popietinės darbotvarkės punktą įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Europos bendrovių apsaugos nuo Jungtinių Valstijų įstatymų taikymo už jų ribų.

Kalbėjo Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, it Javier Nart jis prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (32 už, 158 prieš, 42 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

- GUE/NGL frakcijos prašymas kaip šeštąjį popietinės darbotvarkės įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl didėjančio nepofašistinio smurto Europoje. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama per spalio mėn. II sesiją.

Kalbėjo: Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, ji prašymą pagrindė, ir Bruno Gollnisch jis prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (141 už, 118 prieš, 29 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Trečiadienis

- Verts/ALE frakcijos prašymas pakeisti Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms“ (2018/2854(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 72 punktas) pavadinimą tokiu: „Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: laivo „Aquarius“ atvejis ir paramos vietos ir regionų valdžios institucijoms vaidmuo“.

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jie pagrindė prašymą.

Vardiniu balsavimu (133 už, 140 prieš, 6 susilaikė), Parlamentas prašymą atmetė.

Ketvirtadienis

- GUE/NGL frakcijos prašymas užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu „Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai“ (2018/2858(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 79 punktas),pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama per spalio mėn. II sesiją.

Kalbėjo Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė praymą.

Vardiniu balsavimu (147 už, 113 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Darbų programa patvirtinta.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


16. Sveikatos technologijų vertinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi (IMCO komiteto nuomonės referentas), Lieve Wierinck (ITRE komiteto nuomonės referentė), Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho ir Karin Kadenbach.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nicola Caputo ir Mireille D'Ornano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Soledad Cabezón Ruiz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.4 punktas


17. Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000072/2018) kurį pateikė Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu ir Terry ReintkeVerts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake ir Terry Reintke pateikė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pirkko Ruohonen-Lerner ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


18. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Theodor Dumitru Stolojan ECON komiteto vardu dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.7 punktas


19. Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000092/2018) kurį pateikė Eva Kaili, ITRE komiteto vardu, Komisijai: Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Eva Kaili pateikė klausimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Henna Virkkunen PPE frakcijos vardu, Miapetra Kumpula-Natri S&D frakcijos vardu, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen ir Cristian-Silviu Buşoi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Eva Kaili ITRE komiteto vardu „Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo“ (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.8 punktas


20. ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák ir Lívia Járóka.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Iskra Mihaylova DEVE komiteto vardu dėl konkrečių kaimo, kalnų ir atokių vietovių poreikių (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.9 punktas


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (Komisijos narė) dėl pirmesnio kalbėtojo kalbos, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa ir Andrejs Mamikins.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 628.017/OJMA).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.28 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. liepos 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika