Indekss 
Protokols
PDF 255kWORD 77k
Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 11.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (debates)
 17.Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā (debates)
 18.Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (debates)
 19.Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (debates)
 20.Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 13. septembrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā izteica Parlamenta līdzjūtību Indonēzijas 28. septembra zemestrīces un cunami upuru ģimenēm.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Priekšsēdētājs stingri nosodīja personīgos uzbrukumus, no kuriem nesen cietuši daži deputāti.

Uzstājās:

- Sajjad Karim, pieprasot noņemt Briselē Parlamenta ēkas tuvumā redzamo plakātu, ko viņš raksturoja kā islamofobisku (priekšsēdētājs apņēmās izskatīt šo jautājumu);

- Ana Miranda par bijušo deputātu Oriol Junqueras Vies un Raül Romeva i Rueda stāvokli;

- Benedek Jávor, kurš atgādināja par Maltas žurnālistes Dafne Caruana Galizia nāves gadadienu un prasīja godināt viņas piemiņu balvas piešķiršanas veidā (priekšsēdētājs apstiprināja, ka Prezidijs šo jautājumu apspriedīs);

- Lefteris Christoforou un Takis Hadjigeorgiou par šajā dienā Kiprā notiekošajiem valsts svētkiem un par salas turpmāko sadalījumu;

- Bruno Gollnisch par savām Parlamenta piemaksām un Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas pasākumu 68. panta 2. punkta piemērošanu;

- Tomáš Zdechovský par iepriekšējo uzstāšanos veidu un

- Maria Grapini par Starptautisko veco ļaužu dienu.


4. Parlamenta sastāvs

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Stefan Gehrold ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Burkhard Balz vietā, sākot ar 2018. gada 20. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Stefan Gehrold pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Politisko grupu sastāvs

Cătălin Sorin Ivan, sākot ar 2018. gada 27. septembri, vairs nav S&D grupas loceklis. Viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


6. Parlamenta sastāvs

Zviedrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Lars Adaktusson ir ievēlēts par Zviedrijas parlamenta deputātu, sākot ar 2018. gada 24. septembri.

Parlaments pieņēma to zināšanai un saskaņā ar 7. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka minētā deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2018. gada 24. septembri.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Igor Gräzin mandātu, sākot ar 2018. gada 5. septembri.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: Stefan Gehrold — Daniel Caspary vietā;

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Stefan Gehrold.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par ECON komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018);

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2018. gada 2. oktobra, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 256/2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD)).


11. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada jūnija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada marta un 2018. gada aprīļa sesijās pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl.


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000069/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), kuru uzdeva Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei): ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Komisijai: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Padomei: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), kuru uzdeva Eva Kaili ITRE komitejas vārdā Komisijai: Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija un blokķēde: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), kuru uzdeva Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer Komisijai: Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0410/2018).


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, IMCO

- Projekts — Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — Padomes nostāja 2018. gada 4. septembrī (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (14463/2017 - C8-0412/2018 – 2017/0039(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, JURI, LIBE

- Projekts — 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 5: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WiFi4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 - C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (08462/2018 - C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Tibor Szanyi (A8-0279/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Jeppe Kofod (A8-0280/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Aldo Patriciello (A8-0281/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un minēto regulu labo attiecībā uz resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Ivana Maletić (A8-0285/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Eva Maydell (A8-0286/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2018/2069(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0291/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Ivana Maletić (A8-0294/2018).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada oktobra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 628.017/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

- S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu "Beduīnu ciematam Khan al-Ahmar draudošā nojaukšana", kuram sekotu viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu (sēdes vadītājs atgādināja, ka Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu nevar iekļaut darba kārtībā, tomēr Parlamentam ir iespēja apspriest konkrēto jautājumu), Cristian Dan Preda iebilstot pret pieprasījumu, Neoklis Sylikiotis un Margrete Auken, atbalstot pieprasījumu.

Balsojot PS (143 par, 150 pret, 19 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

- EFDD grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā pēc debatēm par Soledad Cabezón Ruiz ziņojumu (A8-0289/2018) par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu (GDKP 74. punkts) iekļaut debates par Sabine Verheyen un Petra Kammerevert ziņojumu (A8-0192/2017) par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (GDKP 17. punkts). Pašlaik ziņojums ir iekļauts tikai otrdienas balsošanas laikā.

Uzstājās John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Petra Kammerevert, kura iebilda pret to.

Balsojot PS (82 par, 216 pret, 7 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, "ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību" (2018/2763(RSP)) (GDKP 48. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (154 par, 139 pret, 3 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2018. gada 2. oktobrī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgās rezolūcijas priekšlikumi: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 13.00;
p
ieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 19.00.

- ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus "Eiropas uzņēmumu aizsardzība pret Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktu eksteritorialitāti".

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Javier Nart, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot PS (32 par, 158 pret, 42 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- GUE/NGL grupas pieprasījums kā sesto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumu "Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā". Debates tiks noslēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots oktobra II sesijā.

Uzstājās Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Bruno Gollnisch, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot PS (141 par, 118 pret, 29 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Trešdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums nomainīt Padomes un Komisijas paziņojumu virsrakstu no ''Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm" (2018/2854(RSP)) (GDKP 72. punkts) uz "Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: “Aquarius” lieta un vietējām un reģionālajām varas iestādēm sniegtā atbalsta nozīme".

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (133 par, 140 pret, 6 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski "Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi" (2018/2858(RSP)) (GDKP 79. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots oktoba II sesijā.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (147 par, 113 pret, 9 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Uzstājās Bruno Gollnisch.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


16. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

Soledad Cabezón Ruiz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian-Silviu Buşoi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Lieve Wierinck (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho un Karin Kadenbach.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nicola Caputo un Mireille D'Ornano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Christos Stylianides un Soledad Cabezón Ruiz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.4. punkts.


17. Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000072/2018) un kuru uzdeva Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā (B8-0401/2018).

Daniele Viotti, Marietje Schaake un Terry Reintke izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Elly Schlein S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pirkko Ruohonen-Lerner un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


18. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (debates)

Komisijas paziņojums: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (2018/2689(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Andrus Ansip.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Theodor Dumitru Stolojan ECON komitejas vārdā - par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.7. punkts.


19. Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000092/2018) un kuru uzdeva Eva Kaili ITRE komitejas vārdā Komisijai: Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija un blokķēde: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (B8-0405/2018).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Eva Kaili izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Henna Virkkunen PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen un Cristian-Silviu Buşoi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Eva Kaili ITRE komitejas vārdā - par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijām un blokķēdēm: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.8. punkts.


20. Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma (debates)

Komisijas paziņojums: Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma (2018/2720(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák un Lívia Járóka.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Iskra Mihaylova DEVE komitejas vārdā - par lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzētu ES programmu (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.9. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (Komisijas locekle) par iepriekšējo uzstāšanos, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa un Andrejs Mamikins.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 628.017/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika