Index 
Notulen
PDF 256kWORD 77k
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Evaluatie van gezondheidstechnologie (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië (debat)
 18.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (debat)
 19."Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (debat)
 20.EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 13 september 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij namens het Parlement zijn medeleven betuigt met de nabestaanden van de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami die op 28 september jongstleden Indonesië hebben getroffen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

De Voorzitter veroordeelt met klem de persoonlijke aanvallen waarvan bepaalde leden onlangs het slachtoffer zijn geworden.

Het woord wordt gevoerd door:

- Sajjad Karim, die vraagt dat een buiten het Parlement in Brussel opgehangen affiche, die hij als islamofoob bestempelt, wordt verwijderd (de Voorzitter belooft het geval te onderzoeken);

- Ana Miranda, over de situatie van de voormalige leden Oriol Junqueras Vies en Raül Romeva i Rueda;

- Benedek Jávor, die erop wijst dat het binnenkort een jaar geleden is dat de Maltese journaliste Dafne Caruana Galizia om het leven kwam, en vraagt dat haar hulde wordt gebracht in de vorm van een prijs (de Voorzitter verklaart dat het Bureau daarover zal beraadslagen);

- Lefteris Christoforou en Takis Hadjigeorgiou, over het feit dat Cyprus vandaag zijn nationale feestdag viert en dat het eiland nog steeds verdeeld is;

- Bruno Gollnisch, over de parlementaire vergoedingen en de toepassing van artikel 68, lid 2, van de Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement;

- Tomáš Zdechovský, over de aard van de voorgaande interventies, en

- Maria Grapini, over de Internationale Dag van de ouderen.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Stefan Gehrold tot lid van het Parlement, ter vervanging van Burkhard Balz, met ingang van 20 september 2018.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Stefan Gehrold, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Samenstelling fracties

Cătălin Sorin Ivan is niet langer lid van de S&D-Fractie en heeft zich aangesloten bij de niet-fractiegebonden leden met ingang van 27 september 2018.


6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Zweedse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Lars Adaktusson tot lid van het nationale parlement met ingang van 24 september 2018.

Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement dat zijn zetel vacant is met ingang van 24 september 2018.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Igor Gräzin met ingang van 5 september 2018.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Stefan Gehrold in de plaats van Daniel Caspary

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Stefan Gehrold

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de Commissie ECON besloten heeft interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 2 oktober 2018, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 3 oktober 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juni 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van maart 2018 en april 2018 door het Parlement aangenomen resoluties, staan op Europarl.


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000069/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018) van Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Toepassing van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Commissie (vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger): De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Commissie: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Raad: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018) van Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018) van Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, aan de Commissie: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0410/2018).


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, IMCO

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: standpunt van de Raad van 4 september 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG, JURI, LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting voor 2018: annulering van de in de reserve opgenomen kredieten voor de steun aan Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), verhoging van de kredieten voor het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en voor humanitaire hulp voor andere dringende maatregelen en wijziging van de personeelsformatie van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in de context van het WiFi4EU-initiatief (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

2) van de parlementaire commissies verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Annulering van de in de reserve opgenomen kredieten voor de steun aan Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), verhoging van de kredieten voor het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en voor humanitaire hulp voor andere dringende maatregelen en wijziging van de personeelsformatie van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in de context van het WiFi4EU-initiatief (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

- Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste agendapunt een verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement over de "Dreigende sloop van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar" op te nemen, gevolgd door spreektijd voor vertegenwoordigers van de fracties.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht (de Voorzitter wijst erop dat er geen verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement op de agenda kan worden geplaatst maar dat de vergadering wel over het bewuste onderwerp kan debatteren), Cristian Dan Preda, tegen het verzoek, Neoklis Sylikiotis en Margrete Auken, vóór het verzoek.

Bij HS (143 voor en 150 tegen bij 19 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

- Verzoek van de EFDD-Fractie om als tweede agendapunt, na het debat over het verslag Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) over de "Evaluatie van gezondheidstechnologie" (punt 74 PDOJ), een debat over het verslag Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017) over "Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten" (punt 17 PDOJ) toe te voegen. Momenteel staat het verslag alleen bij de stemmingen van dinsdag op de agenda.

Het woord wordt gevoerd door John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, en Petra Kammerevert, tegen het verzoek.

Bij HS (82 voor en 216 tegen bij 7 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de mondelinge vraag over "De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten" (2018/2763(RSP)) (punt 48 PDOJ) af te ronden met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (154 voor en 139 tegen bij 3 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

ontwerpresoluties: dinsdag 2 oktober 2018, 12.00 uur
amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 3 oktober 2018, 12.00 uur
amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 3 oktober 2018, 13.00 uur
verzoeken om “aparte stemming” en “stemming in onderdelen”: woensdag 3 oktober 2018, 19.00 uur.

- Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste agendapunt 's middags verklaringen van Raad en Commissie over de "Bescherming van Europese bedrijven tegen de extraterritoriale werking van het recht van de Verenigde Staten van Amerika" op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Javier Nart, tegen het verzoek.

Bij HS (32 voor en 158 tegen bij 42 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als zesde agendapunt 's middags verklaringen van Raad en Commissie over de "Opkomst van neofascistisch geweld in Europa" op te nemen. Het debat zou worden besloten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober II in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Bruno Gollnisch, tegen het verzoek.

Bij HS (141 voor en 118 tegen bij 29 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de titel van de verklaringen van Raad en Commissie over de ''Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden" (2018/2854(RSP)) (punt 72 PDOJ) te wijzigen in "Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: het geval van de Aquarius en de rol van de ondersteuning van lokale en regionale overheden".

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (133 voor en 140 tegen bij 6 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de mondelinge vraag over "Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij" (2018/2858(RSP)) (punt 79 PDOJ) te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober II in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (147 voor en 113 tegen bij 9 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


16. Evaluatie van gezondheidstechnologie (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Lieve Wierinck (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho en Karin Kadenbach.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicola Caputo en Mireille D'Ornano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Soledad Cabezón Ruiz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 3.10.2018.


17. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000072/2018) van Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Toepassing van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake en Terry Reintke lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


18. Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (debat)

Verklaring van de Commissie: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Theodor Dumitru Stolojan, namens de Commissie ECON, over internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 3.10.2018.


19. "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000092/2018) van Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Eva Kaili licht de vraag toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, over "distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 3.10.2018.


20. EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák en Lívia Járóka.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, over inspelen op de specifieke behoeften van plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 3.10.2018.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (lid van de Commissie) over de voorgaande interventie, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa en Andrejs Mamikins.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 628.017/OJMA).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.28 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid