Indeks 
Protokół
PDF 261kWORD 77k
Poniedziałek, 1 października 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Ocena technologii medycznych (debata)
 17.Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (debata)
 19.Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (debata)
 20.Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 13 września 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.04.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi i fal tsunami, które spustoszyły Indonezję 28 września br.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący zdecydowanie potępił napaści personalne, których doświadczyli niedawno niektórzy posłowie.

Głos zabrali:

- Sajjad Karim zwrócił się o usunięcie sprzed budynku Parlamentu w Brukseli plakatu, który jego zdaniem przedstawia treści islamofobiczne (Przewodniczący zobowiązał się do zbadania sprawy);

- Ana Miranda w sprawie sytuacji byłych posłów Oriola Junquerasa Viesa i Raüla Romeva i Ruedy;

- Benedek Jávor przypomniał, że zbliża się rocznica śmierci dziennikarki maltańskiej Dafne Caruany Galizii, i zaproponował, by oddać jej cześć, ustanawiając nagrodę jej imienia (Przewodniczący odpowiedział, że Prezydium omówi tę sprawę);

- Lefteris Christoforou i Takis Hadjigeorgiou w sprawie obchodzonego w dniu dzisiejszym święta narodowego Cypru i utrzymującego się podziału wyspy;

- Bruno Gollnisch w sprawie diet poselskich i zastosowania art. 68 ust. 2 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego;

- Tomáš Zdechovský na temat charakteru poprzednich wystąpień oraz

- Maria Grapini w sprawie Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o wyborze Stefana Gehrolda w miejsce Burkharda Balza na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 września 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Stefan Gehrold bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład grup politycznych

Cătălin Sorin Ivan przestał być członkiem grupy S&D ze skutkiem od dnia 27 września 2018 r. Dołączył on do posłów niezrzeszonych.


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy szwedzkie poinformowały, że Lars Adaktusson został wybrany na posła do parlamentu narodowego ze skutkiem od dnia 24 września 2018 r.

Parlament przyjął to do wiadomości i zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w bezpośrednich wyborach powszechnych oraz z art. 4 ust.1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 24 września 2018 r.


7. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Igora Gräzina ze skutkiem od dnia 5 września 2018 r.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Stefan Gehrold w miejsce Daniela Casparyʼego

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Stefan Gehrold

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje komisji ECON o przystąpieniu do negocjacji interinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia kolejnego (wtorek 2 października 2018 r.) pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 3 października 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchylające rozporządzenie (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w czerwcu 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w marcu i kwietniu 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000069/2018), które skierowała Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, do Rady: Pozbawienie prawa do głosowania w UE (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), które skierowała Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, do Komisji: Pozbawienie prawa do głosowania w UE (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), które skierowali Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, w związku z sytuacją w Czeczenii (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Komisji (wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel): Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Komisji: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Rady: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), które skierowała Eva Kaili w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), które skierowali Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, do Komisji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0410/2018).


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji wdziedzinie Cyberbezpieczeństwa wkwestiach Przemysłu, Technologii iBadań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, IMCO

- Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: stanowisko Rady z dnia 4 września 2018 r. (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 216/2013 w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG, JURI, LIBE

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2018: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (2018/2069(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji październikowej 2018 r. (PE 628.017/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

- Wniosek grupy S&D o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie „Groźby wyburzenia beduińskiej osady Chan el Ahmar” i wystąpień przedstawicieli grup politycznych w tej sprawie.

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek (Przewodniczący przypomniał, że oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie można wpisać do porządku obrad, ale zgromadzenie może przeprowadzić debatę w danej sprawie), Cristian Dan Preda przeciwko wnioskowi, Neoklis Sylikiotis i Margrete Auken na poparcie wniosku.

W GI (143 za, 150 przeciw, 19 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy EFDD o dodanie w drugim punkcie porządku obrad, po debacie na temat sprawozdania Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) w sprawie „Oceny technologii medycznych” (pkt 74 PDOJ), debaty na temat sprawozdania Sabine Verheyen i Petry Kammerevert (A8-0192/2017) w sprawie „Świadczenia audiowizualnych usług medialnych” (pkt 17 PDOJ). Obecnie sprawozdanie to wpisano tylko do wtorkowych głosowań.

Głos zabrali: John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek, i Petra Kammerevert przeciwko wnioskowi.

W GI (82 za, 216 przeciw, 7 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

- Wniosek grupy GUE/NGL, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej „Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka” (2018/2763(RSP)) (pkt 48 PDOJ) zakończyło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrała Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek.

W GI (154 za, 139 przeciw, 3 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

projekty rezolucji: wtorek 2 października 2018 r., godz. 12.00
poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji: środa 3 października 2018 r., godz. 12.00
poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 3 października 2018 r., godz. 13.00
wnioski o głosowanie odrębne i podzielone: środa 3 października 2018 r., godz. 19.00.

- Wniosek grupy ENF o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie „Ochrony przedsiębiorstw europejskich przed zasadą eksterytorialności prawa amerykańskiego”.

Głos zabrał Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, uzasadniając wniosek, i Javier Nart przeciwko wnioskowi.

W GI (32 za, 158 przeciw, 42 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie w szóstym punkcie popołudniowego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji na temat „Fali przemocy neofaszystowskiej w Europie”. Debatę miałoby zakończyć złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na drugiej sesji październikowej.

Głos zabrali: Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Bruno Gollnisch przeciwko wnioskowi.

W GI (141 za, 118 przeciw, 29 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Środa

- Wniosek grupy Verts/ALE o zmianę tytułu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie „Nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych” (2018/2854(RSP)) (pkt 72 PDOJ) na „Kryzys humanitarny na Morzu Śródziemnym: sprawa Aquariusa i znaczenie wspierania władz lokalnych i regionalnych”.

Głos zabrał Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, uzasadniając wniosek.

W GI (133 za, 140 przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej „Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko” (2018/2858(RSP)) (pkt 79 PDOJ) zakończyło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na drugiej sesji październikowej.

Głos zabrała Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek.

W GI (147 za, 113 przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrał Bruno Gollnisch.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


16. Ocena technologii medycznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018- 2018/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Lieve Wierinck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho i Karin Kadenbach.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nicola Caputo i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Soledad Cabezón Ruiz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 3.10.2018.


17. Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000072/2018), które skierowali Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE oraz Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake i Terry Reintke rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Elly Schlein w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Pirkko Ruohonen-Lerner i Lampros Fountoulis.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


18. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (debata)

Oświadczenie Komisji: Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Lampros Fountoulis niezrzeszony i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Theodor Dumitru Stolojan, w imieniu komisji ECON, w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 3.10.2018.


19. Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000092/2018), które skierowała Eva Kaili w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Eva Kaili rozwinęła pytanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Henna Virkkunen w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen i Cristian-Silviu Buşoi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Eva Kaili, w imieniu komisji ITRE, w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 3.10.2018.


20. Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (debata)

Oświadczenie Komisji: Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák i Lívia Járóka.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, w imieniu komisji DEVE, w sprawie uwzględnienia szczególnych potrzeb obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 3.10.2018.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (członkini Komisji) w sprawie poprzedniego wystąpienia, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa i Andrejs Mamikins.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 628.017/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności