Kazalo 
Zapisnik
PDF 251kWORD 77k
Ponedeljek, 1. oktober 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 11.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Razpored dela
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (razprava)
 17.Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji (razprava)
 18.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (razprava)
 19.Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (razprava)
 20.Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 13. septembra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je izrazil sožalje Evropskega parlamenta družinam žrtev potresa in cunamija, ki sta prizadela Indonezijo 28. septembra.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Predsednik je odločno obsodil osebne napade, katerih žrtve so bili pred nedavnim nekateri poslanci.

Govorili so:

- Sajjad Karim, ki je zahteval odstranitev plakata, razobešenega na zunanji strani Parlamenta v Bruslju, ki ga je označil za islamofobnega, (predsednik je obljubil, da bo zadevo preučil);

- Ana Miranda, o položaju nekdanjih poslancev Oriola Junquerasa Viesa in Raüla Romeve i Ruede;

- Benedek Jávor, ki je spomnil na obletnico smrti malteške novinarke Dafne Caruana Galizia in pozval, da ji podelili priznanje novinarki v obliki nagrade (predsednik je izjavil, da bo o tem potekala razprava v predsedstvu);

- Lefteris Christoforou in Takis Hadjigeorgiou o današnjem praznovanju nacionalnega praznika na Cipru in še vedno trajajoči razdeljenosti otoka;

- Bruno Gollnisch o svojih poslanskih nadomestilih in uporabi člena 68(2), izvedbenih ukrepov zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta;

- Tomáš Zdechovský o pravkar slišanih govorih in

- Maria Grapini o mednarodnem dnevu starejših.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Burkharda Balza za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Stefan Gehrold z začetkom veljavnosti dne 20. septembra 2018.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Stefan Gehrold polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Članstvo v političnih skupinah

Cătălin Sorin Ivan od 27. septembra 2018 ni več član skupine S&D Njegovo mesto je med samostojnimi poslanci.


6. Sestava Parlamenta

Švedski pristojni organi so sporočili, da je bil Lars Adaktusson izvoljen v nacionalni parlamnet z začetkom veljavnosti od 24. septembra 2018.

Parlament se je z obvestilom seznanil in v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ter s prvim in četrtim odstavkom člena 4 Poslovnika potrdil sprostitev sedežev z začetkom veljavnosti dne 24. septembra 2018.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Igorja Gräzina z začetkom veljavnosti 5. septembra 2018.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor ECON: Stefan Gehrold namesto Daniela Casparyja

Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN): Stefan Gehrold

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoči je sporočil odločitev odbora ECON, da začne medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 69(1)(c) poslovnika:

- odbor ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Poročevalec: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- odbor ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Poročevalec: Markus Ferber (A8-0296/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo, in sicer pred 12. uro zvečer jutri, torek 2. oktobra 2018, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 3. oktobra 2018 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 256/2014 o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem v juniju 2018, je na voljo na spletišču Europarl.

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnima zasedanjema v marcu in aprilu 2018, so na voljo na spletišču Europarl.


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor, ki jim je sledila razprava (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000069/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Svetu: Odvzem volilne pravice v EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Komisiji: Odvzem volilne pravice v EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), ki so ga postavili Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora AFET, Komisiji (podpredsednici/visoki predstavnici): Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora AFET, Komisiji: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora AFET, Svetu: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), ki ga je postavila Eva Kaili, v imenu odbora ITRE, Komisiji: Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), ki so ga postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, Komisiji: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0410/2018).


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019: stališče Sveta z dne 4. septembra 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, JURI, LIBE

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2018: Preklic rezerve za podporo Turčiji iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev Evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) zaradi pobude WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Priporočilo o osnutku predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter o popravku navedene uredbe glede virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2069(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje oktobra I 2018 (PE 628.017/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

- Zahteva skupine S&D, da se izjava predsednika Evropskega parlamenta o skorajšnjem rušenju beduinske vasi Khan el-Ahmar uvrsti na dnevni red kot prva točka, čemur bi sledili govori predstavnikov političnih skupin.

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo (predsednik je spomnil, da se izjava predsednika Evropskega parlamenta ne more uvrstiti na dnevni red, zbrani na zasedanju pa lahko o tem razpravljajo, Cristian Dan Preda, ki je zahtevi nasprotoval, Neoklis Sylikiotis in Margrete Auken, ki sta zahtevo podprla.

Z AN (143 za, 150 proti, 19 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

- Zahteva skupine EFDD, da se na dnevni red kot druga točka po razpravi o poročilu Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) z naslovom "Vrednotenje zdravstvenih tehnologij" (točka 74 PDOJ), uvrsti razprava o poročilu Sabine Verheyen in Petre Kammerevert (A8-0192/2017) z naslovom "Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev" (točka 17 PDOJ). Trenutno je poročilo vključeno le v čas za torkovo glasovanje.

Govorili so John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, ki je zahtevo obrazložil, in Petra Kammerevert, ki ji je nasprotovala.

Z AN (82 zar, 216 proti, 7 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

Torek

- Zahteva skupine GUE/NGL za zaključek razprave o vprašanju za ustni odgovor z naslovom "Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami" (2018/2763(RSP)) (točka 48 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje v četrtek.

Govorila je: Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Z AN (154 za, 139 proti, 3 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

Postavljeni so bili naslednji končni roki:

predlogi resolucije: torek 2. oktobra 2018, 12:00
predlogi sprememb k resolucijam in predlogom skupnih resolucij: sreda 3. oktobra 2018, 12:00
predlogi sprememb k predlogu skupne resolucije: sreda 3. oktobra 2018, 13:00
zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih sreda 3. oktobra 2018, 19:00.

- Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red kot prva točka v popoldanskem delu uvrstijo izjave Sveta in Komisije o zaščiti evropskih podjetij proti ekstrateritorialnosti prava Združenih držav Amerike.

Govorila sta Gilles Lebreton v imenu skupine ENF,ki je zadevo obrazložil, in Javier Nart, ki ji je nasprotoval.

Z AN (32 za, 158 proti, 42 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red kot šesta točka v popoldanskem delu uvrstijo izjave Sveta in Komisije o porastu neofašističnega nasilja v Evropi. Razprava se bo zaključila s predstavitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje na drugem oktobrskem zasedanju.

Govorila sta Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo obrazložila, in Bruno Gollnisch ki ji je nasprotoval.

Z AN (141 za, 118 proti, 29 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

Sreda

- Zahteva skupine Verts/ALE za spremembo naslova izjav Sveta in Komisije o humanitarni krizi v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom (2018/2854(RSP)) (točka 72 PDOJ) v "Nujne humanitarne razmere v Sredozemlju: primer ladje Aquarius in vloga podpore lokalnim un regionalnim javnim organom".

Govoril je: Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo.

Z AN (133 za, 140 proti, 6 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

Četrtek

- Zahteva skupine GUE/NGL za zaključek razprave o vprašanje za ustni odgovor za naslovom "Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev" (2018/2858(RSP)) (točka 79 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje na drugem oktobrskem zasedanju.

Govorila je: Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Z AN (147 za, 113 proti, 9 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

S tem je bil določen razpored dela.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Govoril je: Bruno Gollnisch.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


16. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018- 2018/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz poročevalec je predstavila poročilo.

Govoril je: Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Lieve Wierinck (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Biljana Borzan v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho in Karin Kadenbach.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila sta Nicola Caputo in Mireille D'Ornano.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Lampros Fountoulis.

Govorila sta Christos Stylianides in Soledad Cabezón Ruiz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 3.10.2018.


17. Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000072/2018) ki ga je postavil Malin Björk, v imenu skupine GUE/NGL, Tanja Fajon, v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld et Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE, in Terry Reintke, v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake in Terry Reintke so predstavili vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Elly Schlein v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Pirkko Ruohonen-Lerner in Lampros Fountoulis.

Govoril je: Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


18. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (razprava)

Izjava Komisije: Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govoril je: Andrus Ansip.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Theodor Dumitru Stolojan, v imenu odbora ECON, o mednarodnih standardih računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 3.10.2018.


19. Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000092/2018) ki ga je postavila Eva Kaili, v imenu odbora ITRE, Komisiji: Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Eva Kaili je predstavila vprašanje.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Henna Virkkunen v imenu skupine (prvi del) PPE, Miapetra Kumpula-Natri v imenu skupine (prvi del) S&D, Caroline Nagtegaal v imenu skupine (prvi del) ALDE, Jakop Dalunde v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Dario Tamburrano v imenu skupine (prvi del) EFDD, Christelle Lechevalier v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen in Cristian-Silviu Buşoi.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Notis Marias.

Govoril je: Andrus Ansip.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Eva Kaili, v imenu odbora ITRE, o tehnologijah distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 3.10.2018.


20. Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja (razprava)

Izjava Komisije: tAgenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Jacques Colombier v imenu skupine ENF, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák in Lívia Járóka.

Govorila je: Corina Crețu.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Iskra Mihaylova, v imenu odbora DEVE, o obravnavanju posebnih potreb podeželskih, gorskih in oddaljenih območij (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 3.10.2018.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (članica Komisije), o predhodnem govoru, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa in Andrejs Mamikins.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 628.017/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov