Index 
Protokoll
PDF 255kWORD 76k
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)
 17.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien (debatt)
 18.Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal (debatt)
 19.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (debatt)
 20.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen 13 september 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han uttryckte parlamentets kondoleanser till de anhöriga till offren för det jordskalv och den tsunami som den 28 september drabbade Indonesien.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talmannen fördömde kraftfullt de personangrepp som vissa ledamöter nyligen hade utsatts för.

Talare:

- Sajjad Karim krävde att det plakat på utsidan av parlamentsbyggnaden i Bryssel som han ansåg uttrycka islamofobi skulle avlägsnas (talmannen lovade att undersöka situationen).

- Ana Miranda yttrade sig om situationen för de tidigare ledamöterna av Europaparlamentet Oriol Junqueras Vies och Raül Romeva i Rueda.

- Benedek Jávor påminde om årsdagen för den maltesiska journalisten Dafne Caruana Galizias död och förslog att hon skulle hedras i form av ett pris (talmannen svarade att detta skulle diskuteras vid ett presidiesammanträde).

- Lefteris Christoforou och Takis Hadjigeorgiou yttrade sig om Cyperns nationaldagsfirande samma dag och om öns fortsatta delning.

- Bruno Gollnisch yttrade sig om sitt ledamotsarvode och tillämpningen av artikel 68.2 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

- Tomáš Zdechovský yttrade sig om föregående inlägg.

- Maria Grapini yttrade sig om Internationella äldredagen.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Stefan Gehrold utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Burkhard Balz med verkan från och med den 20 september 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Stefan Gehrold, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Cătălin Sorin Ivan ingick inte längre i S&D från och med den 27 september 2018. Han har sin plats bland de grupplösa ledamöterna.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Lars Adaktusson hade valts till ledamot av Sveriges riksdag med verkan från och med den 24 september 2018.

Parlamentet noterade detta och konstaterade, i enlighet med artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 24 september 2018.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Igor Gräzin med verkan från den 5 september 2018.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Stefan Gehrold i stället för Daniel Caspary

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Stefan Gehrold

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Förhandlingar inför inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav följande beslut från ECON-utskottet att inleda interinstitutionellla förhandlingar, i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Föredragande: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Föredragande: Markus Ferber (A8-0296/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 2 oktober 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 3 oktober 2018 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i juni 2018 finns på Europarl.

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna i mars 2018 och i april 2018 finns på Europarl.


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000069/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Förlorad rösträtt i EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Förlorad rösträtt i EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018) från Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, mot bakgrund av situationen i Tjetjenien (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet INTA, Pier Antonio Panzeri, för utskottet AFET, till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten): EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet INTA, Pier Antonio Panzeri, för utskottet AFET, till kommissionen: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet INTA, Pier Antonio Panzeri, för utskottet AFET, till rådet: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018) från Eva Kaili, för utskottet ITRE, till kommissionen: Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018) från Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, till kommissionen: Djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (B8-0410/2018).


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, IMCO

- Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019: Rådets ståndpunkt av den 4 september 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

BUDG, JURI, LIBE

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till den allmänna budgeten för 2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (2018/2069(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

- Begäran från S&D-gruppen om att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av Europaparlamentets talman om ”Den nära förestående rivningen av beduinbyn Khan al-Ahmar”, följt av anföranden av företrädare för de politiska grupperna.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen motiverade begäran (talmannen påminde om att ett uttalande av Europaparlamentets talman inte kunde föras in på föredragningslistan men att det stod församlingen fritt att debattera ämnet i fråga); Cristian Dan Preda motsatte sig begäran; Neoklis Sylikiotis och Margrete Auken uttryckte sitt stöd för begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (143 röster för, 150 röster emot, 19 nedlagda röster).

- Begäran från EFDD-gruppen om att som andra punkt på föredragningslistan, efter debatten om betänkandet av Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) om ”Utvärdering av medicinsk teknik” (punkt 74 i PDOJ), lägga till en debatt om betänkandet av Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017) om ”Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster" (punkt 17 i PDOJ). Detta betänkande var endast infört på föredragningslistan för tisdagens omröstning.

Talare: John Stuart Agnew för EFDD-gruppen motiverade begäran. Petra Kammerevert motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (82 röster för, 216 röster emot, 7 nedlagda röster).

Tisdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att avsluta debatten om den muntliga frågan om ”EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter” (2018/2763(RSP)) (punkt 48 i PDOJ) med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (154 röster för, 139 röster emot, 3 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 13.00.
Begäranden om särskilda omröstningar och delade omröstningar: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 19.00.

- Begäran från ENF-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde föra in uttalanden av rådet och kommissionen om ”Skydd av europeiska företag mot extraterritoriell tillämpning av Förenta staternas lagstiftning”.

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen motiverade begäran. Javier Nart motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (32 röster för, 158 röster emot, 42 nedlagda röster).

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde föra in uttalanden av rådet och kommissionen om ”Det ökande neofascistiska våldet i Europa”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

Talare: Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran, och Bruno Gollnisch motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (141 röster för, 118 röster emot, 29 nedlagda röster).

Onsdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att ändra titlen på uttalandena av rådet och kommissionen om ”'Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter" (2018/2854(RSP)) (punkt 72 i PDOJ) till "Humanitär nödsituation i Medelhavet: fallet med Aquarius och betydelsen av stöd till lokala och regionala myndigheter”.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (133 röster för, 140 röster emot, 6 nedlagda röster).

Torsdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att avsluta debatten om den muntliga frågan om ”Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning” (2018/2858(RSP)) (punkt 79 i PDOJ) med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (147 röster för, 113 röster emot, 9 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Bruno Gollnisch.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


16. Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho och Karin Kadenbach.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Nicola Caputo och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 3.10.2018.


17. Genomförande av rådets hbti-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000072/2018) från Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, mot bakgrund av situationen i Tjetjenien (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake och Terry Reintke utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Elly Schlein för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pirkko Ruohonen-Lerner och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal (debatt)

Uttalande av kommissionen: Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Theodor Dumitru Stolojan, för utskottet ECON, om IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 17 Försäkringsavtal (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 3.10.2018.


19. Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000092/2018) från Eva Kaili, för utskottet ITRE, till kommissionen: Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Eva Kaili utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Eva Kaili, för utskottet ITRE, om distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 3.10.2018.


20. EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák och Lívia Járóka.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, om att hantera de särskilda behoven i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 3.10.2018.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (ledamot av kommissionen), som yttrade sig om Gilles Lebretons inlägg, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa och Andrejs Mamikins.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 628.017/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy