Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet [2018/2069(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0358)


7.2. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0359)


7.3. Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0360)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.4. Lufttransportaftale mellem EU og Canada *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0361)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0362)

Indlæg

David Coburn, for EFDD-Gruppen, for at anmode om udsættelse af afstemningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190, stk. 4, og Roberto Gualtieri (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

David Coburn, efter afstemningen.


7.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene — EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0363)


7.7. Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Sabine Verheyen og Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0364)

Indlæg

Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, inden afstemningen om den foreløbige aftale, for at anmode om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, sattes under afstemning inden afstemningen om den foreløbige aftale.

Parlamentet forkastede anmodningen.


7.8. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0365)

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik