Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2069(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0358)


7.2. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0359)


7.3. ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise kohta [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0360)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Kanada lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0361)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0362)

Sõnavõtud

David Coburn, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 fraktsiooni EFDD nimel hääletuse edasilükkamist, ning Roberto Gualtieri (raportöör), kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

David Coburn, hääletustulemuse teemal.


7.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0364)

Sõnavõtud

Isabella Adinolfi enne esialgse kokkuleppe hääletust fraktsiooni EFDD nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et enne esialgse kokkuleppe hääletust pandaks hääletusele muudatusettepanekud.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


7.8. Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ettenähtud reservi tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja kiireloomulistele meetmetele eraldatava humanitaarabi tugevdamine ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses algatusega „WiFi4EU“ (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta, III jagu – Komisjon: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“ [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0365)

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika