Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą [2018/2069(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0358)


7.2. Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0359)


7.3. ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0360)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.4. ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0361)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0362)

Kalbėjo:

David Coburn EFDD frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį paprašė balsavimą atidėti, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

David Coburn po balsavimo.


7.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūros iš švietimo komitetas. Pranešėjos: Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0364)

Kalbėjo:

Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo, ji pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavvimą dėl preliminaraus susitarimo.

Parlamentas atmetė prašymą.


7.8. Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas ir Inovacijos ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0365)

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika