Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti [2018/2069(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0291/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0358).


7.2. Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0359).


7.3. ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Aldo Patriciello (A8-0281/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0360).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.4. ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0254/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0361).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0362).

Uzstāšanās

David Coburn EFDD grupas vārdā, pieprasot atlikt balsošanu saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, un Roberto Gualtieri (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

David Coburn par konkrēto balsojumu.


7.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Ivana Maletić (A8-0294/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0363).


7.7. Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referentes: Sabine Verheyen un Petra Kammerevert (A8-0192/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0364).

Uzstāšanās

Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā pirms balsošanas par provizorisku vienošanos, prasot, lai grozījumi tiktu nodoti balsošanai pirms provizoriskās vienošanās saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.8. Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0365).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika