Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos [2018/2069(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0358)


7.2. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0359)


7.3. Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0360)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.4. Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0361)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0362)

Het woord werd gevoerd door:

David Coburn, namens de EFDD-Fractie, die om verdaging van de stemming vraagt, overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, en Roberto Gualtieri (rapporteur) die zich tegen het verzoek uitspreekt.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

David Coburn, na de stemming.


7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0363)


7.7. Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteures: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0364)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord, die vraagt de stemming over de amendementen vóór de stemming over het voorlopig akkoort te laten plaatsvinden, in overeenstemming met artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek.


7.8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018, afdeling III – Commissie: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), versterking van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0365)

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid