Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos [2018/2069(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0358)


7.2. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0359)


7.3. Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0360)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0361)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0362)

Intervenții

David Coburn, în numele Grupului EFDD, pentru a solicita amânarea votării, în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, și Roberto Gualtieri (raportor) împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

David Coburn, după votare.


7.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0363)


7.7. Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0364)

Intervenții

Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, înaintea votării acordului provizoriu, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a respins cererea.


7.8. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0365)

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate