Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa [2018/2069(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0358)


7.2. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0359)


7.3. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0360)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.4. Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0361)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Začlenenie talianskej obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0362)

Vystúpenia:

David Coburn v mene skupiny EFDD so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku a Roberto Gualtieri (spravodajca) proti žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

David Coburn po hlasovaní.


7.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0363)


7.7. Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyne: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0364)

Vystúpenia:

Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, pred hlasovaním o predbežnej dohode, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol.


7.8. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0365)

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia