Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet [2018/2069(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0358)


7.2. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0359)


7.3. Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0360)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.4. Luftfartsavtal EU/Kanada *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0361)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0362)

Inlägg:

David Coburn, för EFDD-gruppen, föreslog med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen att omröstningen skulle skjutas upp. Roberto Gualtieri (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

David Coburn yttrade sig i slutet av omröstningen.


7.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0363)


7.7. Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0364)

Inlägg:

Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, yttrade sig före omröstningen om den preliminära överenskommelsen för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade begäran.


7.8. Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0365)

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy