Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2763(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

12. Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000078/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0404/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000074/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας : VP/HR - Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0402/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0403/2018)

Οι Mirja Vehkaperä, Bernd Lange και Pier Antonio Panzeri αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Linnéa Engström, Τάκης Χατζηγεωργίου, Eleonora Forenza, Λάμπρος Φουντούλης και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Juliane Bogner-Strauss.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου