Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

13. EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, och Rosa D'Amato för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke; Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo och Eleftherios Synadinos.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy