Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

14. Situationen i Jemen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock och Margot Parker.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy