Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0293(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0287/2018

Ingivna texter :

A8-0287/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

15. Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Jens Gieseke för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese; Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms; Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt och Henna Virkkunen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira och Georgios Epitideios.

Talare: Miguel Arias Cañete och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 3.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy