Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 2 октомври 2018 г. - Страсбург

17. Зараждане на неофашистко насилие в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Зараждане на неофашистко насилие в Европа (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge относно изказването на Mario Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Julie Ward, която отказа два въпроса „синя карта“от David Coburn и Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous и Stelios Kouloglou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz и Marek Jurek, последните двама също и относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Изказаха се: Věra Jourová и Juliane Bogner-Strauss.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност