Seznam 
Zápis
PDF 251kWORD 77k
Úterý, 2. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 3.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018 (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Černá Hora
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Sdělení předsednictví
 7.Hlasování
  
7.1.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I (hlasování)
  
7.8.Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (rozprava)
 13.Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu (rozprava)
 14.Situace v Jemenu (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
 16.Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH * – Sazby daně z přidané hodnoty * (rozprava)
 17.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (rozprava)
 18.Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor LIBE předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


3. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018 (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Luke Ming Flanagan a Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, která odmítla dvě otázky, které chtěly zvednutím modré karty položit Liisa Jaakonsaari a Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller a Maria João Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis a Costas Mavrides.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:25 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

4. Slavnostní zasedání – Černá Hora

U příležitosti projevu prezidenta Černé Hory Mila Đukanoviće se od 11:38 do 12:02 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:04.


6. Sdělení předsednictví

Předseda učinil tato sdělení:

„Rád bych vás informoval o tom, že Soudní dvůr Evropské unie dnes dospěl k závěru, že Evropský parlament může vykonávat část svých rozpočtových pravomoci v Bruselu místo ve Štrasburku, vyžadují-li to naléhavé důvody spojené s řádným průběhem rozpočtového procesu. Soud tímto uznal, že Evropský parlament měl právo schválit v Bruselu ve druhém čtení souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2017.“

°
° ° °

„Dne 10. září 2018 jsem uložil sankce Georgeovi Bachovi, Guillaumovi Balasovi, José Bovému, Edouardu Martinovi, Claudu Rolinovi, Marii Arenové a Isabelle Thomasové za jejich činnost, která během denního zasedání dne 3. července 2018 závažným způsobem narušila řádný chod Parlamentu a vyžádala si přerušení denního zasedání.

Maria Arenová, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin a Isabelle Thomasová se proti tomuto rozhodnutí dne 11. září 2018 odvolali.

Předsednictvo na své včerejší schůzi tato odvolání projednalo a potvrdilo rozhodnutí o uložení sankcí, které mají v případě George Bacha, Guillauma Balase, Marie Arenové a Isabelle Thomasové formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu pěti dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu pěti po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu, a v případě Edouarda Martina formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu osmi dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu osmi po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu. Tyto sankce, jejichž platnost byla předložením odvolání pozastavena, jsou s platností od dnešního dne znovu platné.“

°
° ° °

„V návaznosti na závěry poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu a s ohledem na písemné vyjádření dotčené poslankyně jsem se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Giulii Moiové v souvislosti s chováním poslankyně vůči svým akreditovaným parlamentním asistentům, které představuje psychologické obtěžování. Sankce má formu ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu dvanácti dnů. Rozhodnutí bylo dnes oznámeno dotčené poslankyni, která proti tomuto rozhodnutí může podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s článkem 167 jednacího řádu. Platnost sankcí je tímto odvoláním pozastavena.“

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Bruno Gollnisch (předsedající poskytl upřesnění), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin a Cécile Kashetu Kyenge.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity [2018/2069(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0358)


7.2. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0359)


7.3. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) jménem Unie [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0360)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.4. Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0361)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0362)

Vystoupení

David Coburn za skupinu EFDD s žádostí o odložení hlasování v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu a Roberto Gualtieri (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

David Coburn po hlasování.


7.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Finanční služby) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0363)


7.7. Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajky: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0364)

Vystoupení

Před hlasováním o předběžné dohodě Isabella Adinolfi za skupinu EFDD s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo před hlasováním o předběžné dohodě v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl.


7.8. Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změny plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0365)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:23.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Radě: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0404/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000074/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: VP/HR - Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0402/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000075/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Komisi: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange a Pier Antonio Panzeri rozvinuli otázky.

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Louis Michel za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Christos Stylianides a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 4.10.2018.


13. Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, a Rosa D'Amato za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Marcus Pretzell za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


14. Situace v Jemenu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jemenu (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock a Margot Parker.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 4.10.2018.


15. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN), Jens Gieseke za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli a Markus Pieper.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt a Henna Virkkunen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 3.10.2018.


16. Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH * – Sazby daně z přidané hodnoty * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod a Tibor Szanyi uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Ivana Maletić za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas a Sirpa Pietikäinen.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupil Tibor Szanyi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 3.10.2018 a bod 9.6 zápisu ze dne 3.10.2018.


17. Vzestup neofašistického násilí v Evropě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vzestup neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge k vystoupení, které učinil Mario Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit David Coburn, Julie Ward, která odmítla dvě otázky, které chtěli zvednutím modré karty položit David Coburn a Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous a Stelios Kouloglou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, oba posledně jmenovaní rověž k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupily: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


18. Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000069/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0039/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázky.

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) odpověděly na otázky.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler a John Howarth.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 628.017/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí