Indeks 
Protokol
PDF 254kWORD 75k
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018 (forhandling)
 4.Højtideligt møde - Montenegro
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Meddelelser fra formanden
 7.Afstemningstid
  
7.1.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Lufttransportaftale mellem EU og Canada *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.7.Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I (afstemning)
  
7.8.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (forhandling)
 13.EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (forhandling)
 14.Situationen i Yemen (forhandling)
 15.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
 16.Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem * - Satser for merværdiafgiften * (forhandling)
 17.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (forhandling)
 18.Fratagelse af stemmerettigheder i EU (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget LIBE havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


3. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018 (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Molly Scott Cato, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Luke Ming Flanagan og Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, der afviste to blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari og Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller og Maria João Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis og Costas Mavrides.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.25 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

4. Højtideligt møde - Montenegro

Parlamentet afholdt fra kl. 11.38 til 12.02 et højtideligt møde i anledning af en tale af Milo Đukanović, Montenegros præsident.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.04.


6. Meddelelser fra formanden

Formanden kom med følgende meddelelser:

"Jeg kan herved meddele, at Den Europæiske Unions Domstol i dag har fastslået, at Europa-Parlamentet kan udøve en del af sine budgetbeføjelser i Bruxelles i stedet for i Strasbourg, hvis det er nødvendigt for at sikre en velfungerende budgetprocedure. Domstolen har således anerkendt, at Europa-Parlamentet havde ret til at vedtage Unionens årlige budget for 2017 i Bruxelles ved andenbehandlingen."

°
° ° °

"Jeg pålagde den 10. september 2018 sanktioner mod Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas for deres aktioner på plenarmødet den 3. juli 2018, som i alvorlig grad forstyrrede Parlamentets arbejde og udløste en afbrydelse af plenarmødet.

Den 11. september 2018 indgav Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin og Isabelle Thomas en klage over denne afgørelse for Præsidiet.

Præsidiet behandlede klagerne på sit møde i går og bekræftede de nævnte afgørelser om sanktioner, der for Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena og Isabelle Thomas bestod i tabet af retten til dagpenge i en periode på fem dage og, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, i en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage, hvor Parlamentets eller et af dets organer, udvalg eller delegationer mødes, og der for Edouard Martin bestod i tabet af retten til dagpenge i en periode på otte dage og i, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på otte på hinanden følgende mødedage, hvor Parlamentets eller et af dets organer, udvalg eller delegationer mødes. Disse sanktioner, som blev suspenderet på tidspunktet for klagen, finder anvendelse fra i dag."

°
° ° °

"På baggrund af konklusionerne fra det rådgivende udvalg, der behandler klager over chikane mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet, og under hensyntagen til de skriftlige indlæg fra det pågældende medlem af Europa-Parlamentet, har jeg besluttet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 at pålægge Giulia Moi en sanktion begrundet i hendes adfærd over for sine akkrediterede parlamentariske assistenter, der kan karakteriseres som værende psykisk chikane. Sanktionen består i tab af retten til dagpenge i en periode på tolv dage. Afgørelsen er blevet meddelt det pågældende medlem i dag, og hun kan indgive en intern klage over denne afgørelse til Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 167. En sådan klage vil udsætte anvendelsen af denne sanktion."

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Bruno Gollnisch (formanden præciserede), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin og Cécile Kashetu Kyenge.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet [2018/2069(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0358)


7.2. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0359)


7.3. Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0360)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.4. Lufttransportaftale mellem EU og Canada *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0361)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0362)

Indlæg

David Coburn, for EFDD-Gruppen, for at anmode om udsættelse af afstemningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190, stk. 4, og Roberto Gualtieri (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

David Coburn, efter afstemningen.


7.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene — EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0363)


7.7. Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Sabine Verheyen og Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0364)

Indlæg

Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, inden afstemningen om den foreløbige aftale, for at anmode om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, sattes under afstemning inden afstemningen om den foreløbige aftale.

Parlamentet forkastede anmodningen.


7.8. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0365)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.23.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Rådet: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0404/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000074/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0402/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000075/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Kommissionen: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange og Pier Antonio Panzeri begrundede forespørgslerne.

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis og Georgios Epitideios.

Talere: Christos Stylianides og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 4.10.2018.


13. EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, og Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo og Eleftherios Synadinos.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Situationen i Yemen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock og Margot Parker.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 4.10.2018.


15. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli og Markus Pieper.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira og Georgios Epitideios.

Talere: Miguel Arias Cañete og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 3.10.2018.


16. Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem * - Satser for merværdiafgiften * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod og Tibor Szanyi forelagde betænkningerne.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Ivana Maletić for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas og Sirpa Pietikäinen.

Taler: Miguel Arias Cañete.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Taler: Tibor Szanyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 3.10.2018 og punkt 9.6 i protokollen af 3.10.2018.


17. Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, om Mario Borghezios indlæg, Romeo Franz, Martin Schirdewan, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Julie Ward, der afviste to blåt kort-spørgsmål fra David Coburn og Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous og Stelios Kouloglou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz og Marek Jurek, de to sidstnævnte ligeledes om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Talere: Věra Jourová og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


18. Fratagelse af stemmerettigheder i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000069/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Rådet: Fratagelse af stemmerettigheder i EU (B8-0039/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000070/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Kommissionen: Fratagelse af stemmerettigheder i EU (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström begrundede forespørgslerne.

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler og John Howarth.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 628.017/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik