Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 76k
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Pidulik istung – Montenegro
 5.Istungi jätkamine
 6.Presidentuuri teadaanded
 7.Hääletused
  7.1.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.ELi ja Kanada lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.5.Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.7.Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine ***I (hääletus)
  7.8.Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ettenähtud reservi tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja kiireloomulistele meetmetele eraldatava humanitaarabi tugevdamine ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses algatusega „WiFi4EU“ (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (arutelu)
 13.ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (arutelu)
 14.Olukord Jeemenis (arutelu)
 15.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
 16.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * - Käibemaksumäärad * (arutelu)
 17.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (arutelu)
 18.Valimisõigusest ilmajätmine ELis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.02.


2. Parandus (kodukorra artikkel 231)

LIBE-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) 5. juulil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


3. Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Molly Scott Cato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Luke Ming Flanagan ja Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, kes keeldus kahest küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovisid esitada Liisa Jaakonsaari ja Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller ja Maria João Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis ja Costas Mavrides.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.25 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

4. Pidulik istung – Montenegro

Kell 11.38–12.02 toimus parlamendi pidulik istung, sõna võttis Montenegro president Milo Đukanović.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.04.


6. Presidentuuri teadaanded

President andis teada järgmist:

„Täna otsustas Euroopa Liidu Kohus, et Euroopa Parlament võib juhul, kui see on eelarvemenetluse tõhusa toimimise jaoks vajalik, otsustada rakendada oma eelarvepädevust osaliselt Brüsselis, mitte ainult Strasbourgis. Euroopa Liidu Kohus tunnistas seega, et Euroopa Parlamendil oli õigus võtta Euroopa Liidu 2017. aasta eelarve vastu teisel lugemisel Brüsselis.“

°
° ° °

„10. septembril 2018 määrati karistused Georges Bachile, Guillaume Balasile, José Bovéle, Edouard Martinile, Claude Rolinile, Maria Arenale ja Isabelle Thomasele, sest nad häirisid 3. juuli 2018. aasta täiskogu istungil tõsiselt parlamendi tööd ja istung tuli katkestada.

Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin ja Isabelle Thomas vaidlustasid selle otsuse 11. septembril 2018.

Juhatus arutas nende kaebust eile toimunud koosolekul ning jättis karistused jõusse. Georges Bachi, Guillaume Balasi, Maria Arenat ja Isabelle Thomasi karistati viie päeva päevaraha äravõtmisega ning keeluga osaleda parlamendi ja selle organite töös viie järjestikuse päeva jooksul, mil parlament või selle organid, komisjonid või delegatsioonid kogunevad, piiramata siiski nende õigust täiskogu istungil hääletada. Edouard Martinit karistati kaheksa päeva päevaraha äravõtmisega ning keeluga osaleda parlamendi ja selle organite töös kaheksa järjestikuse päeva jooksul, mil parlament või selle organid, komisjonid või delegatsioonid kogunevad, piiramata siiski tema õigust täiskogu istungil hääletada. Karistuste kohaldamine, mis peatati kaebuse menetlemise ajaks, jätkub alates tänasest.“

°
° ° °

„Võttes arvesse parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega tegeleva nõuandekomitee järeldusi ning asjaomase parlamendiliikme kirjalikke selgitusi, olen otsustanud määrata vastavalt kodukorra artiklile 166 karistuse Giulia Moile, sest tema käitumine oma registreeritud assistentide suhtes kujutab endast psühholoogilist ahistamist. Karistuseks jäetakse ta ilma 12 päeva päevarahast. Otsus tehti asjaomasele parlamendiliikmele teatavaks täna ning tal on õigus otsus vastavalt kodukorra artiklile 167 juhatuses vaidlustada. Sellisel juhul peatatakse karistuse kohaldamine alates kaebuse esitamise hetkest.“

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Bruno Gollnisch (juhataja vastas talle), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin ja Cécile Kashetu Kyenge.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2069(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0358)


7.2. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0359)


7.3. ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise kohta [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0360)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Kanada lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0361)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0362)

Sõnavõtud

David Coburn, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 fraktsiooni EFDD nimel hääletuse edasilükkamist, ning Roberto Gualtieri (raportöör), kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

David Coburn, hääletustulemuse teemal.


7.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0364)

Sõnavõtud

Isabella Adinolfi enne esialgse kokkuleppe hääletust fraktsiooni EFDD nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et enne esialgse kokkuleppe hääletust pandaks hääletusele muudatusettepanekud.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


7.8. Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ettenähtud reservi tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja kiireloomulistele meetmetele eraldatava humanitaarabi tugevdamine ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses algatusega „WiFi4EU“ (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta, III jagu – Komisjon: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“ [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0365)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.23.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel nõukogule: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0404/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000074/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0402/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000075/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel komisjonile: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange ja Pier Antonio Panzeri esitasid küsimused.

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.8.


13. ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock ja Margot Parker.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.9.


15. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli ja Markus Pieper.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt ja Henna Virkkunen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2018 protokollipunkt 9.5.


16. Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * - Käibemaksumäärad * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod ja Tibor Szanyi tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ja Sirpa Pietikäinen.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Tibor Szanyi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2018 protokollipunkt 9.1 ja 3.10.2018 protokollipunkt 9.6.


17. Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge (Mario Borghezio sõnavõtu teemal), Romeo Franz, Martin Schirdewan, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada David Coburn, Julie Ward, kes keeldus kahest küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovisid esitada David Coburn ja Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous ja Stelios Kouloglou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek, viimased kaks puudutasid ka arutelu korraldamist (juhataja vastas).

Sõna võtsid Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


18. Valimisõigusest ilmajätmine ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000069/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Valimisõigusest ilmajätmine ELis (B8-0039/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000070/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Valimisõigusest ilmajätmine ELis (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström esitas küsimused.

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler ja John Howarth.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 628.017/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika