Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 250kWORD 76k
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 3.Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Montenegro
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Puhemiehen ilmoitukset
 7.Äänestykset
  7.1.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen ***I (äänestys)
  7.8.Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (keskustelu)
 13.EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (keskustelu)
 14.Jemenin tilanne (keskustelu)
 15.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
 16.Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * - Arvonlisäverokannat * (keskustelu)
 17.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
 18.Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

LIBE-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/... antamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)).

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


3. Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Molly Scott Cato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan ja Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, joka kieltäytyi vastaamasta kahteen sinisen kortin kysymykseen, jotka Liisa Jaakonsaari ja Sophia in 't Veld halusivat esittää, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller ja Maria João Rodrigues.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis ja Costas Mavrides.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.25 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

4. Juhlaistunto - Montenegro

Parlamentti kokoontui klo 11.38 - 12.02 juhlaistuntoon Montenegron presidentin Milo Đukanovićin puheen johdosta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.04.


6. Puhemiehen ilmoitukset

Puhemies antoi seuraavat ilmoitukset:

”Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt tänään, että Euroopan parlamentti voi harjoittaa osaa budjettivallastaan Brysselissä Strasbourgin sijaan, jos talousarviomenettelyn moitteettomaan kulkuun liittyvät vaatimukset niin edellyttävät. Niinpä tuomioistuin on todennut, että Euroopan parlamentilla oli oikeus hyväksyä Brysselissä toisessa käsittelyssä unionin talousarvio varainhoitovuodeksi 2017.”

°
° ° °

”Syyskuun 10. päivänä 2018 määräsin Georges Bachille, Guillaume Balas’lle, José Bovélle, Edouard Martinille, Claude Rolinille, Maria Arenalle ja Isabelle Thomas’lle seuraamuksia heidän toiminnastaan 3. heinäkuuta 2018 pidetyn täysistunnon aikana. He häiritsivät toimillaan vakavasti parlamentin työskentelyä ja aiheuttivat istunnon keskeytymisen.

Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin ja Isabelle Thomas hakivat muutosta tähän päätökseen 11. syyskuuta 2018.

Puhemiehistö käsitteli näitä oikaisuvaatimuksia eilisessä kokouksessaan ja vahvisti päätökset seuraamuksista. Georges Bachille, Guillaume Balas’lle, Maria Arenalle ja Isabelle Thomas’lle määrätty seuraamus on päivärahan pidättäminen viiden päivän ajaksi ja määräaikainen kielto osallistua mihinkään parlamentin ja sen elinten toimintaan parlamentin ja minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan viiden peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa. Edouard Martinille määrätty seuraamus on päivärahan pidättäminen kahdeksan päivän ajaksi ja määräaikainen kielto osallistua mihinkään parlamentin tai sen elimen toimintaan parlamentin ja minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan kahdeksan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa. Näitä seuraamuksia, joiden soveltaminen keskeytettiin, kun oikaisuvaatimukset esitettiin, sovelletaan jälleen tästä päivästä alkaen.

°
° ° °

”Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean päätelmien johdosta ja asianomaisen jäsenen kirjalliset huomautukset huomioon ottaen olen päättänyt määrätä Giulia Moille työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti seuraamuksen hänen valtuutettuihin avustajiinsa kohdistaman käytöksen perusteella, joka on todettu työpaikkahäirinnäksi. Seuraamus on päivärahan menettäminen 12 päivän ajaksi. Päätöksestä on ilmoitettu asianomaiselle jäsenelle tänään. Hän voi jättää päätöksestä sisäisen oikaisuvaatimuksen puhemiehistölle työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti. Oikaisuvaatimus keskeyttää seuraamuksen soveltamisen.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch (puhemies täsmensi asiaa), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin ja Cécile Kashetu Kyenge.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2069(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0358)


7.2. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0359)


7.3. EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0360)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0361)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0362)

Puheenvuorot:

David Coburn, joka pyysi EFDD-ryhmän puolesta äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

David Coburn äänestyksen jälkeen.


7.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities, Alankomaat) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0364)

Puheenvuorot:

Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta ennen äänestystä alustavasta sopimuksesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


7.8. Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0365)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.23.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0404/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000074/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0402/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange ja Pier Antonio Panzeri esittelivät kysymykset.

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.8.


13. EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri ja Enrique Guerrero Salom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ja Eleftherios Synadinos.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Jemenin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin tilanne (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock ja Margot Parker.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.9.


15. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli ja Markus Pieper.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt ja Henna Virkkunen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.5.


16. Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * - Arvonlisäverokannat * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod ja Tibor Szanyi esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ja Sirpa Pietikäinen.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Tibor Szanyi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.1 ja istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.6.


17. Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge Mario Borghezion puheenvuorosta, Romeo Franz, Martin Schirdewan, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää David Coburn, Julie Ward, joka kieltäytyi vastaamasta kahteen sinisen kortin kysymykseen, jotka David Coburn ja Dobromir Sośnierz halusivat esittää, Eleni Theocharous ja Stelios Kouloglou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek, nämä kaksi viimeistä myös keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


18. Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2018) – Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0039/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2018) – Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström esitteli kysymykset.

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler ja John Howarth.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 628.017/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö