Indeks 
Zapisnik
PDF 251kWORD 76k
Utorak, 2. listopada 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 3.Priprema za sastanak Europskog vijeća 18. i 19. listopada (rasprava)
 4.Svečana dnevna sjednica - Crna Gora
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Priopćenja predsjedništva
 7.Glasovanje
  
7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Maroka: uvjeti za sudjelovanje Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum o zračnom prometu između EU-a i Kanade *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Uključivanje talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Pružanje audiovizualnih medijskih usluga ***I (glasovanje)
  
7.8.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2018: otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći i povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (rasprava)
 13.Potpora EU-a Agenciji UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) nakon ukidanja financijske pomoći SAD-a toj Agenciji (rasprava)
 14.Stanje u Jemenu (rasprava)
 15.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)
 16.Usklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila u sustavu PDV-a * - Stope poreza na dodanu vrijednost * (rasprava)
 17.Porast neofašističkog nasilja u Europi (rasprava)
 18.Uskraćivanje prava na glasovanje u EU-u (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


2. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor LIBE dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovaj se ispravak smatra prihvaćenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


3. Priprema za sastanak Europskog vijeća 18. i 19. listopada (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 18. i 19. listopada (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Molly Scott Cato, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, koji odbija pitanje koje je podizanjem plave kartice htjela postaviti Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Luke Ming Flanagan i Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, koja je odbila dva pitanja koja su podizanjem plave kartice htjele postaviti Liisa Jaakonsaari i Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, koji je odbio pitanje koje jepodizanjem plave kartice htjela postaviti Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, koji je odbio pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postavio Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller i Maria João Rodrigues.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis i Costas Mavrides.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Juliane Bogner-Strauss.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 11:25 u iščekivanju svečane sjednice.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

4. Svečana dnevna sjednica - Crna Gora

Od 11:38 do 12:02 Europski parlament sastao se na svečanoj dnevnoj sjednici povodom govora Mile Đukanovića, predsjednika Crne Gore.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:04 h.


6. Priopćenja predsjedništva

Priopćenja predsjednika bila su sljedeća :

"Želio bih vas obavijsetiti da je Sud Europske unije danas presudio da Europski parlament dio svojih proračunskih ovlasti može izvršavati u Bruxellesu, umjesto u Strasbourgu, ako to nalažu zahtjevi povezani s učinkovitosti proračunskog postupka. Slijedom toga Sud je utvrdio da je Europski parlament imao pravo u drugom čitanju usvojiti godišnji proračun Unije za 2017. u Bruxellesu"

°
° ° °

"10. rujna 2018. izrekao sam kazne Georgesu Bachu, Guillaumeu Balasu, Joséu Bovéu, Edouardu Martinu, Claudeu Rolinu, Mariji Areni i Isabelle Thomas zbog toga što su svojim ponašanjem na plenarnoj sjednici od 3. srpnja 2018. ozbiljno narušili rad Parlamenta i prouzročili prekid plenarne sjednice.

11. rujna 2018. Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin i Isabelle Thomas uložili su žalbe na tu odluku.

Na svojoj jučerašnjoj sjednici Predsjedništvo je razmotrilo njihove žalbe i potvrdilo odluke o kaznama koje, u slučaju Georgesa Bacha, Guillaumea Balasa, Marije Arene i Isabelle Thomas znače gubitak prava na dnevnicu tijekom pet dana i, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava na glasovanje na plenarnoj sjednici, obustavu sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u razdoblju od pet uzastopnih dana tijekom kojih se sastaju Parlament ili neko od njegovih tijela, odbora ili izaslanstava. Za Edourda Martina kazna se sastoji u gubitku prava na dnevnicu tijekom osam dana i, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava na glasovanje na plenarnoj sjednici, obustavi sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u razdoblju od osam uzastopnih dana tijekom kojih se sastaju Parlament ili neko od njegovih tijela, odbora ili izaslanstava. Izrečene kazne, koje su bile obustavljene u trenutku podnošenja žalbi, od danas počinju ponovno teći."

°
° ° °

"Slijedom zaključaka savjetodavnog odbora koji razmatra prijave zbog uznemiravanja koje su akreditirani parlamentarni asistenti podnijeli protiv zastupnika u Europskom parlamentu te vodeći računa o pisanim primjedbama predmetne zastupnice, odlučio sam u skladu s člankom 166. Poslovnika izreći kaznu Guiliji Moi zbog ponašanja prema svojim akreditiranim parlamentarnim asistentima, a koje se svodi na psihološko uznemiravanje. Kazna se sastoji u gubitku dnevnice tijekom razdoblja od 12 dana. Dotična zastupnica danas je obaviještena o toj odluci te na nju može internim putem uložiti žalbu pred Predsjedništvom u skladu s člankom 167. Poslovnika. Žalba znači obustavu provedbe izrečene kazne."

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Bruno Gollnisch (predsjednik je dao pojašnjenje), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin i Cécile Kashetu Kyenge.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu [2018/2069(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0358)


7.2. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0359)


7.3. Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Maroka: uvjeti za sudjelovanje Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0360)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.4. Sporazum o zračnom prometu između EU-a i Kanade *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0361)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Uključivanje talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0362)

Govorili su:

David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi zatražio odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. stavkom 4. Poslovnika i Roberto Gualtieri (izvjestitelj), koji se tom zahtjevu usprotivio.

Parlament je odbio taj zahtjev.

David Coburn,o ishodu glasovanja.


7.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0363)


7.7. Pružanje audiovizualnih medijskih usluga ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Odbor za kulturu i obrazovanje.

Izvjestitelji: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0364)

Govorili su:

Isabella Adinolfi, u ime kluba zastupnika EFDD-a, prije glasovanja o privremenom sporazumu kako bi zatražila da se o amandmanima glasuje prije nego o privremenom sporazumu, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Parlament je odbio zahtjev.


7.8. Nacrt izmjene proračuna br. 5/2018: otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći i povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: Otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo (ENI) i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere te izmjena plana radnih mjesta Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) u kontekstu inicijative WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0365)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:23 h.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000078/2018) koje je postavio Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, Vijeću: Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0404/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000074/2018) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0402/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000075/2018) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, Komisiji: Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange i Pier Antonio Panzeri obrazložili su pitanja.

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, David Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis i Georgios Epitideios.

Govorili su: Christos Stylianides i Juliane Bogner-Strauss.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 4.10.2018..


13. Potpora EU-a Agenciji UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) nakon ukidanja financijske pomoći SAD-a toj Agenciji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Potpora EU-a Agenciji UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) nakon ukidanja financijske pomoći SAD-a toj Agenciji (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri i Enrique Guerrero Salom.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo i Eleftherios Synadinos.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


14. Stanje u Jemenu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Ramona Nicole Mănescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock i Margot Parker.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 4.10.2018..


15. Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli predstavila je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Karima Delli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kojaje, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli i Markus Pieper.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt i Henna Virkkunen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Miriam Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika od 3.10.2018..


16. Usklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila u sustavu PDV-a * - Stope poreza na dodanu vrijednost * (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod i Tibor Szanyi predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Thierry Cornillet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas i Sirpa Pietikäinen.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorio je Tibor Szanyi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 3.10.2018. i točka 9.6 zapisnika od 3.10.2018..


17. Porast neofašističkog nasilja u Europi (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Porast neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, koja se osvrnula na riječi Marija Borghezija, Romeo Franz, Martin Schirdewan, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Julie Ward, koja odbija pitanje koje su podizanjem plave kartice željeli postaviti David Coburn i Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous i Stelios Kouloglou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, koji su se osvrnuli na tijek rasprave (predsjednik je odgovorio na njihovo pitanje).

Govorili su: Věra Jourová i Juliane Bogner-Strauss.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.


18. Uskraćivanje prava na glasovanje u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000069/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Vijeću: Uskraćivanje prava na glasovanje u EU-u (B8-0039/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000070/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Uskraćivanje prava na glasovanje u EU-u (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström obrazložila je pitanja.

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorile su na pitanja.

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jude Kirton-Darling, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler i John Howarth.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan i Georgios Epitideios.

Govorili su: Věra Jourová i Juliane Bogner-Strauss.

Rasprava je zaključena.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 628.017/OJME).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:42 h.

Klaus Welle

Heidi Hautala

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti