Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 77k
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 3.Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 4.Iškilmingas posėdis. Juodkalnija
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Pirmininko pranešimai
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I (balsavimas)
  
7.8.Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas ir Inovacijos ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (diskusijos)
 13.ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA (diskusijos)
 14.Padėtis Jemene (diskusijos)
 15.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
 16.Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas * - Pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (diskusijos)
 17.Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (diskusijos)
 18.Balsavimo teisių praradimas ES (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

LIBE komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2018 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, klaidų ištaisymas(P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


3. Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Molly Scott Cato, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos (nesutiko, kad Liisa Jaakonsaari pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Elmar Brok (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Luke Ming Flanagan ir Hans-Olaf Henkel), Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál (nusutiko, kad Liisa Jaakonsaari ir Sophia in 't Veld pateiktų du mėlynosios kortelės klausimus), Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski (nesutiko, kad Liisa Jaakonsaari pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller ir Maria João Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis ir Costas Mavrides.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.25 val. iki iškilmingo posėdžio.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

4. Iškilmingas posėdis. Juodkalnija

Juodkalnijos prezidento Milo Đukanovićiaus kalbos proga nuo 11.38 iki 12.02 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.04 val.


6. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas padarė šiuos pareiškimus:

„Pranešu Jums, kad šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Europos Parlamentas savo biudžeto srities įgaliojimais gali naudotis Briuselyje, o ne Strasbūre, jei to būtina siekiant užtikrinti gerą biudžeto procedūros veikimą. Taigi, Teismas pripažino, kad Europos parlamentas turėjo teisę 2017 m. Sąjungos metinį biudžetą per antrąjį svarstymą priimti Briuselyje.“

°
° ° °

„2018 m. rugsėjo 10 d. aš skyriau nuobaudas Georgesui Bachui, Guillaume Balasui, José Bové, Edouardui Martinui, Claude'ui Rolinui, Mariai Arenai ir Isabellei Thomas dėl jų veiksmų per 2018 m. liepos 3 d. plenarinę sesiją, kuriais buvo rimtai sutrikdytas Parlamento darbas ir buvo nutrauktas plenarinis posėdis.

2018 m. rugsėjo 11 d. Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin ir Isabelle Thomas pateikė skundą dėl šio sprendimo.

Biuras per savo vakarykštį posėdį išnagrinėjo tuos skundus ir patvirtino sprendimus dėl nuobaudų, pagal kuriuos iš Georgeso Bacho, Guillaume'o Balaso, Maria Arena ir Isabelle Thomas atimama teisė gauti dienpinigių išmoką penkias dienas ir, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, uždraudžiama dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje penkias iš eilės Parlamento arba jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienas, o Edouardo Martino atimama teisė gauti dienpinigių išmoką aštuonias dienas ir, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, uždraudžiama dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje aštuonias iš eilės Parlamento arba jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienas. Šios nuobaudos, kurių taikymas buvo sustabdytas pateikus skundus, toliau taikomos nuo šiandienos.

°
° ° °

„Gavęs Akredituotų Parlamento narių padėjėjų skundų dėl Parlamento narių priekabiavimo nagrinėjimo ir priekabiavimo prevencijos darbo vietoje patariamojo komiteto išvadas ir atsižvelgęs į atitinkamos parlamento narės raštu pateiktas pastabas nusprendžiau padal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį Giuliai Moi skirti nuobaudą dėl jos elgesio su savo akredituotais padėjėjais, kuris laikomas psichologiniu priekabiavimu. Paskirta nuobauda – teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas 12 dienų. Apie šį sprendimą šiandien buvo pranešta Parlamento narei ir ji pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį gali Biurui pateikti vidinį skundą dėl šio sprendimo. Pateikus šį skundą nuobaudos taikymas sustabdomas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bruno Gollnisch (pirmininkas pateikė paaiškinimų), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin ir Cécile Kashetu Kyenge.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą [2018/2069(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0358)


7.2. Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0359)


7.3. ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0360)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.4. ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0361)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0362)

Kalbėjo:

David Coburn EFDD frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį paprašė balsavimą atidėti, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

David Coburn po balsavimo.


7.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūros iš švietimo komitetas. Pranešėjos: Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0364)

Kalbėjo:

Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo, ji pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavvimą dėl preliminaraus susitarimo.

Parlamentas atmetė prašymą.


7.8. Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas ir Inovacijos ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0365)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.23 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2018) kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Tarybai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0404/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000074/2018) kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai: VP/HR - ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0402/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2018) kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu, Bernd Lange IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Komisijai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange ir Pier Antonio Panzeri pateikė klausimus.

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Juliane Bogner-Strauss.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.8 punktas


13. ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu ir Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


14. Padėtis Jemene (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Jemene (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock ir Margot Parker.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.9 punktas


15. Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli ir Markus Pieper.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt ir Henna Virkkunen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Miriam Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.5 punktas


16. Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas * - Pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod ir Tibor Szanyi pristatė pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ivana Maletić PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ir Sirpa Pietikäinen.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Tibor Szanyi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.1 punktas ir 2018 10 03 protokolo 9.6 punktas


17. Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge dėl Mario Borghezio kalbos, Romeo Franz, Martin Schirdewan (nesutiko, kad David Coburn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Julie Ward (nesutiko, kad David Coburn ir Dobromir Sośnierz pateiktų du mėlynosios kortelės klausimus), Eleni Theocharous ir Stelios Kouloglou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz ir Marek Jurek, pastarieji du taip pat kalbėjo dėl diskusijų tvarkos (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo: Věra Jourová ir Juliane Bogner-Strauss.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: ankstesnės sesijos laikotarpis


18. Balsavimo teisių praradimas ES (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000069/2018) kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Tarybai: Balsavimo teisių praradimas ES (B8-0039/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000070/2018) kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Komisijai: Balsavimo teisių praradimas ES (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström pateikė klausimus.

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler ir John Howarth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 628.017/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.42 val.

Klaus Welle

Heidi Hautala

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika