Indekss 
Protokols
PDF 252kWORD 76k
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 18. un 19. oktobra sanāksmei (debates)
 4.Svinīgā sēde — Melnkalne
 5.Sēdes atsākšana
 6.Sēdes vadītāja paziņojumi
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.5.Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.7.Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I (balsošana)
  
7.8.Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (debates)
 13.ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (debates)
 14.Stāvoklis Jemenā (debates)
 15.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
 16.PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana * - Pievienotās vērtības nodokļa likmes * (debates)
 17.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (debates)
 18.Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

LIBE komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., kas attiecas uz Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


3. Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 18. un 19. oktobra sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 18. un 19. oktobra sanāksmei (2018/2771(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Molly Scott Cato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Luke Ming Flanagan un Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, kas atteicās atbildēt uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus vēlējās uzdot Liisa Jaakonsaari un Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller un Maria João Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis un Costas Mavrides.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.25 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

4. Svinīgā sēde — Melnkalne

No plkst. 11.38 līdz plkst. 12.02 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā ar runu uzstājās Melnkalnes prezidents Milo Đukanović.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.04.


6. Sēdes vadītāja paziņojumi

Sēdes vadītājs sniedza šādus paziņojumus:

"Vēlos jūs informēt, ka šodien Eiropas Savienības Tiesa noteica, ka Eiropas Parlaments daļu savu budžeta pilnvaru var īstenot Briselē, nevis Strasbūrā, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu budžeta procedūras pareizu darbību. Tādēļ Tiesa atzina, ka Eiropas Parlamentam Savienības 2017. gada budžetu otrajā lasījumā bija tiesības pieņemt Briselē."

°
° ° °

"2018. gada 10. septembrī es noteicu sankcijas Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas par viņu rīcību 2018. gada 3. jūlija plenārsēdē, kas radīja nopietnus traucējumus Parlamenta darbā un pārtrauca plenārsēdes norisi.

2018. gada 11. septembrī Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin un Isabelle Thomas pārsūdzēja šo lēmumu.

Prezidijs vakardienas sanāksmē izskatīja minētās pārsūdzības un apstiprināja lēmumus par sankciju piemērošanu. Tādējādi Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena un Isabelle Thomas zaudē tiesības saņemt dienas naudu uz piecām dienām un, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, uz 5 secīgu dienu periodu, kura laikā tiekas Parlaments vai kāda no tā struktūrām, komitejām vai delegācijām, tiek apturēta viņu dalība visās Parlamenta un tā struktūru darbībās. Savukārt Edouard Martin zaudē tiesības saņemt dienas naudu uz 8 dienām un, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, uz 8 secīgu dienu periodu, kura laikā tiekas Parlaments vai kāda no tā struktūrām, komitejām vai delegācijām, tiek apturēta viņa dalība visās Parlamenta un tā struktūru darbībās. Minēto sankciju piemērošana, kas tika apturēta prasību iesniegšanas brīdī, tiek atsākta no šodienas."

°
° ° °

"Ņemot vērā secinājumus, ar kuriem nākusi klajā Padomdevēja komiteja reģistrētu deputātu palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos, un attiecīgās deputātes rakstiski sniegtos apsvērumus, esmu nolēmis noteikt sankcijas Giulia Moi saskaņā ar Reglamenta 166. pantu sakarā ar viņas izturēšanos pret saviem reģistrētajiem deputāta palīgiem, kas ir bijusi psiholoģiska aizskaršana. Sankcijas paredz, ka uz 12 dienām tiek zaudētas tiesības saņemt dienas naudu. Šodien par lēmumu tika informēta attiecīgā deputāte, kura šo lēmumu var iekšēji pārsūdzēt Prezidijā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 167. pantu. Ar pārsūdzību minētās sankcijas piemērošana tiek apturēta."

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bruno Gollnisch (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin un Cécile Kashetu Kyenge.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti [2018/2069(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0291/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0358).


7.2. Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0359).


7.3. ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Aldo Patriciello (A8-0281/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0360).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.4. ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0254/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0361).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0362).

Uzstāšanās

David Coburn EFDD grupas vārdā, pieprasot atlikt balsošanu saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, un Roberto Gualtieri (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

David Coburn par konkrēto balsojumu.


7.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Ivana Maletić (A8-0294/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0363).


7.7. Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referentes: Sabine Verheyen un Petra Kammerevert (A8-0192/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0364).

Uzstāšanās

Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā pirms balsošanas par provizorisku vienošanos, prasot, lai grozījumi tiktu nodoti balsošanai pirms provizoriskās vienošanās saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.8. Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0365).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.23.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri INTA komitejas vārdā Padomei: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0404/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000074/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange, IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri, INTA komitejas vārdā Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvee ārlietās un drošības politikas jautājumos: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0402/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000075/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri INTA komitejas vārdā Komisijai: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0403/2018).

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange un Pier Antonio Panzeri izvērsa jautājumus.

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides un Juliane Bogner-Strauss.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.8. punkts.


13. ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (2018/2852(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā un Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


14. Stāvoklis Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2018/2853(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock un Margot Parker.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.9. punkts.


15. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

Miriam Dalli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt un Henna Virkkunen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira un Georgios Epitideios.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.5. punkts.


16. PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana * - Pievienotās vērtības nodokļa likmes * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jeppe Kofod (A8-0280/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tibor Szanyi (A8-0279/2018).

Jeppe Kofod un Tibor Szanyi iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ivana Maletić PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas un Sirpa Pietikäinen.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tibor Szanyi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.1. punkts un 3.10.2018. protokola 9.6. punkts.


17. Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (2018/2869(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge par Mario Borghezio uzstāšanos, Romeo Franz, Martin Schirdewan, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot David Coburn, Julie Ward, kas atteicās atbildēt uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus vēlējās uzdot David Coburn un Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous un Stelios Kouloglou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz un Marek Jurek, abi izsakoties par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Věra Jourová un Juliane Bogner-Strauss.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


18. Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000069/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0039/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000070/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0040/2018).

Cecilia Wikström izvērsa jautājumus.

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler un John Howarth.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová, Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 628.017/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika