Index 
Notulen
PDF 256kWORD 76k
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018 (debat)
 4.Plechtige vergadering - Montenegro
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Mededelingen van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I (stemming)
  7.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (debat)
 13.EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA (debat)
 14.De situatie in Jemen (debat)
 15.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 16.Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel * - Btw-tarieven * (debat)
 17.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (debat)
 18.Ontnemen van het stemrecht in de EU (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie LIBE heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Corrigendum (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) op het standpunt dat het Europees Parlement op 5 juli 2018 in eerste lezing heeft aangenomen met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


3. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018 (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Molly Scott Cato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Luke Ming Flanagan en Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, die weigert twee "blauwe kaart"-vragen te accepteren van Liisa Jaakonsaari en Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller en Maria João Rodrigues.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

4. Plechtige vergadering - Montenegro

Van 11.38 uur tot 12.02 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Milo Đukanović, president van Montenegro.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.04 uur hervat.


6. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter doet de volgende mededelingen:

"Ik wil u mededelen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag heeft bepaald dat het Europees Parlement een deel van zijn begrotingsbevoegdheden in Brussel in plaats van in Straatsburg mag uitoefenen, indien redenen die verband houden met de goede werking van de begrotingsprocedure dit vereisen. Het Hof heeft bijgevolg erkend dat het Parlement het recht had om de jaarlijkse begroting van de Unie voor 2017, in tweede lezing, in Brussel vast te stellen."

°
° ° °

"Op 10 september 2018 heb ik sancties opgelegd aan Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas vanwege hun optreden tijdens de plenaire vergadering van 3 juli 2018 waarmee zij de werkzaamheden van het Parlement op ernstige wijze hebben verstoord en een onderbreking van de plenaire vergadering hebben veroorzaakt.

Op 11 september 2018 hebben Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin en Isabelle Thomas beroep tegen dit besluit ingesteld.

Tijdens zijn vergadering die gisteren plaatsvond, heeft het Bureau deze beroepschriften bekeken en de sanctiebesluiten bevestigd die, voor Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena en Isabelle Thomas, bestaan uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van vijf dagen en, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van vijf opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, en voor Edouard Martin, uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van acht dagen, en, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van acht opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties. Genoemde sancties, die op het moment van de instelling van beroep werden geschorst, worden vandaag opnieuw van kracht."

°
° ° °

"Naar aanleiding van de conclusies van het raadgevend comité voor de behandeling van klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers wegens intimidatie door leden van het Europees Parlement en rekening houdend met de schriftelijke opmerkingen van het lid in kwestie, heb ik besloten, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement, een sanctie op te leggen aan Giulia Moi, wegens haar gedrag ten aanzien van haar parlementaire medewerkers, dat neerkomt op psychische intimidatie. De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van twaalf dagen. Het lid in kwestie is vandaag van het besluit in kennis gesteld en kan krachtens artikel 167 bij het Bureau intern beroep tegen dit besluit instellen. Dit beroep schorst de toepassing van deze sanctie."

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch (de Voorzitter geeft een toelichting), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin en Cécile Kashetu Kyenge.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos [2018/2069(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0358)


7.2. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0359)


7.3. Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0360)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.4. Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0361)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0362)

Het woord werd gevoerd door:

David Coburn, namens de EFDD-Fractie, die om verdaging van de stemming vraagt, overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, en Roberto Gualtieri (rapporteur) die zich tegen het verzoek uitspreekt.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

David Coburn, na de stemming.


7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0363)


7.7. Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteures: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0364)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord, die vraagt de stemming over de amendementen vóór de stemming over het voorlopig akkoort te laten plaatsvinden, in overeenstemming met artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek.


7.8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018, afdeling III – Commissie: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), versterking van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0365)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.23 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de Raad: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0404/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000074/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: VP/HR - De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0402/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000075/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange en Pier Antonio Panzeri lichten de vragen toe.

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Juliane Bogner-Strauss.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 4.10.2018.


13. EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, en Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


14. De situatie in Jemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Jemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock en Margot Parker.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 4.10.2018.


15. Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli en Markus Pieper.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt en Henna Virkkunen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 3.10.2018.


16. Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel * - Btw-tarieven * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod en Tibor Szanyi geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas en Sirpa Pietikäinen.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tibor Szanyi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 3.10.2018 en punt 9.6 van de notulen van 3.10.2018.


17. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge over de woorden van Mario Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van David Coburn, Julie Ward, die weigert twee “blauwe kaart”-vragen te accepteren van David Coburn en Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous en Stelios Kouloglou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz en Marek Jurek, beide laatsten eveneens over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Juliane Bogner-Strauss.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


18. Ontnemen van het stemrecht in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000069/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0039/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström licht de vragen toe.

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler en John Howarth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 628.017/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.42 uur gesloten.

Klaus Welle

Heidi Hautala

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid