Index 
Proces-verbal
PDF 258kWORD 76k
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 3.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 (dezbatere)
 4.Ședință solemnă - Muntenegru
 5.Reluarea ședinței
 6.Comunicările Președintelui
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I (vot)
  
7.8.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (dezbatere)
 13.Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)
 14.Situația din Yemen (dezbatere)
 15.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi ***I (dezbatere)
 16.Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată * - Cotele taxei pe valoarea adăugată * (dezbatere)
 17.Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (dezbatere)
 18.Privarea de drepturi de vot în UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia LIBE a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectifcare (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


3. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Molly Scott Cato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luke Ming Flanagan și Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, care a refuzat două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Liisa Jaakonsaari și Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller și Maria João Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis și Costas Mavrides.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la ora 11.25 în așteptarea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

4. Ședință solemnă - Muntenegru

De la 11.38 la 12.02, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Milo Đukanović, președintele Muntenegrului.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


6. Comunicările Președintelui

Președintele a comunicat următoarele:

„Aș dori să vă informez că astăzi Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că Parlamentul European își poate exercita o parte din competențele bugetare la Bruxelles în loc de Strasbourg dacă imperative legate de buna derulare a procedurii bugetare impun acest lucru. Prin urmare, Curtea a recunoscut că Parlamentul European are dreptul de a adopta la Bruxelles, în cea de-a doua lectură, bugetul anual al Uniunii pentru 2017.”

°
° ° °

„La 10 septembrie 2018, am impus sancțiuni deputaților Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena și Isabelle Thomas pentru acțiunile lor din timpul ședinței plenare din 3 iulie 2018, care au perturbat activitatea Parlamentului în mod grav și au provocat întreruperea ședinței plenare.

La 11 septembrie 2018, Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin și Isabelle Thomas au contestat această decizie.

În cadrul reuniunii sale de ieri, Biroul a examinat aceste contestații și a confirmat deciziile privind sancțiunile, care, în cazul deputaților Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena și Isabelle Thomas, constau în pierderea dreptului la indemnizația de ședere timp de cinci zile și, fără a se aduce atingere exercitării dreptului de a vota în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale timp de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, iar în cazul lui Edouard Martin, sancțiunile constau în pierderea dreptului la indemnizația de ședere timp de opt zile și, fără a se aduce atingere exercitării dreptului de a vota în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale timp de opt zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc. Întrucât sancțiunile în cauză au fost suspendate în momentul prezentării contestației, aplicarea lor reîncepe de astăzi.”

°
° ° °

„Ca urmare a concluziilor Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia, în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European și ținând seama de observațiile scrise ale deputatei în cauză, am decis să impun o sancțiune împotriva lui Giulia Moi, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a comportamentului său față de asistenții săi parlamentari acreditați, care constituie hărțuire psihologică. Sancțiunea constă în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 12 zile. Decizia a fost notificată astăzi deputatei în cauză, care poate să introducă o cale de atac internă împotriva acestei decizii în fața Biroului în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului. Această cale de atac suspendă aplicarea sancțiunii.”

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bruno Gollnisch (Președintele a dat câteva precizări), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin și Cécile Kashetu Kyenge.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos [2018/2069(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0358)


7.2. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0359)


7.3. Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0360)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0361)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0362)

Intervenții

David Coburn, în numele Grupului EFDD, pentru a solicita amânarea votării, în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, și Roberto Gualtieri (raportor) împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

David Coburn, după votare.


7.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0363)


7.7. Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0364)

Intervenții

Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, înaintea votării acordului provizoriu, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a respins cererea.


7.8. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0365)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.23.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0404/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000074/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, către Vicepreședinta Comisiei și Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: VP/IR - Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0402/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000075/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange și Pier Antonio Panzeri au dezvoltat întrebările.

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Christos Stylianides și Juliane Bogner-Strauss.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 4.10.2018.


13. Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, și Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Situația din Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock și Margot Parker.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 4.10.2018.


15. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli și Markus Pieper.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 3.10.2018.


16. Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată * - Cotele taxei pe valoarea adăugată * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod și Tibor Szanyi și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ivana Maletić, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas și Sirpa Pietikäinen.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Tibor Szanyi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 3.10.2018 și punctul 9.6 al PV din 3.10.2018.


17. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge referitor la intervenția lui Mario Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către David Coburn, Julie Ward, care a refuzat două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de David Coburn și Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous și Stelios Kouloglou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz și Marek Jurek, ultimii doi deputați de asemenea cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a oferit câteva precizări).

Au intervenit: Věra Jourová și Juliane Bogner-Strauss.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


18. Privarea de drepturi de vot în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000069/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Privarea de drepturi de vot în UE (B8-0039/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000070/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Privarea de drepturi de vot în UE (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström a dezvoltat întrebările.

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Jude Kirton-Darling, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler și John Howarth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Věra Jourová și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 628.017/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate