Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg

2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Clare Moody, în numele Grupului S&D, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0457/2018).

II.   Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post în numele Grupului S&D, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL referitor la EAU, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0469/2018).

III.   Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen și Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0468/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate