Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei a Urszula Krupa v mene skupiny ECR o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody v mene skupiny S&D o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0457/2018).

II.   Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes a Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0469/2018).

III.   Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei a Urszula Krupa v mene skupiny ECR o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen a Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0468/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia