Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург

3. Принципите на правовата държава в Румъния (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Viorica Dăncilă (министър-председател на Румъния).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Dan Nica, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния (председателят констатира, че не става дума за въпрос „синя карта“), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky и Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят даде разяснения).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (последните трима относно провеждането на разискването) (председателят даде разяснения на всеки), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek относно провеждането на разискването, Siegfried Mureşan и Ioan Mircea Paşcu.

Изказаха се: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans и Juliane Bogner-Strauss.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност