Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Viorica Dăncilă (Πρωθυπουργός της Ρουμανίας).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Dan Nica, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον προηγούμενο ομιλητή (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky και Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (οι τρεις τελευταίοι ομιλητές σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης) (ο Πρόεδρος παρέχει σε κάθε ένα διευκρινίσεις), Ελευθέριος Συναδινός, Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Siegfried Mureşan και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνουν οι Viorica Dăncilă, Frans Timmermans και Juliane Bogner-Strauss.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου