Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург

4. Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (2018/2731(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да направи въведение към разискването. Той също така приветства Хелън Макенти, министър по европейските въпроси на Ирландия.

Изказа се Jüri Ratas (министър-председател на Естония).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Peter Lundgren, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказа се Jüri Ratas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Ева Майдел, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo и Arne Lietz.

Изказа се Jüri Ratas.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност