Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2731(RSP))

Ο Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση προβαίνοντας σε σύντομη εισαγωγική δήλωση. Καλωσορίζει επίσης την Helen McEntee, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas (Πρωθυπουργός της Εσθονίας).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jiří Payne, Γεώργιος Επιτήδειος, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Νικόλαος Χουντής, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Μαυρίδης, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo και Arne Lietz.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου