Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

14. Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna (2017/2864(RSP))

Talare: Laura Agea som inledde den debatt som föreslagits av EFDD-gruppen.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić och Danuta Jazłowiecka.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri och Elena Gentile.

Talare: Marianne Thyssen och Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy