Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0201/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0201/2018

Συζήτηση :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0381

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

17. Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Η Anna Maria Corazza Bildt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati και Eva Maydell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Νότης Μαριάς και József Nagy.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Anna Maria Corazza Bildt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου