Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург

18. Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, и Petr Ježek, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от David Coburn и Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Емил Радев, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Věra Jourová и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност