Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (2018/2860(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pervenche Berès, Νότης Μαριάς, Molly Scott Cato, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των David Coburn και Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου