Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0400/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0400/2018

Συζήτηση :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747(RSP))

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici και Jens Geier.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747 (RSP)) (B8-0400/2018)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου