Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

22. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί γραφής και των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χαρτί υγείας-καθαριότητας και προϊόντα χαρτιού υγείας-καθαριότητας (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - προθεσμία: 7 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου