Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
 4.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)
  
9.5.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)
  
9.7.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (ψηφοφορία)
  
9.8.Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (ψηφοφορία)
  
9.9.Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 15.Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (συζήτηση)
 17.Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
 18.Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (συζήτηση)
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (60 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (750 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (29 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (61 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (464 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (889 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου