Показалец 
Протокол
PDF 309kWORD 83k
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Принципите на правовата държава в Румъния (разискване)
 4.Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на Парламента
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  9.1.Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)
  9.5.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)
  9.6.Ставки на ДДС * (гласуване)
  9.7.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (гласуване)
  9.8.Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (гласуване)
  9.9.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите (разискване по актуални въпроси)
 15.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I (разискване)
 16.Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I (разискване)
 17.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (разискване)
 18.Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи (разискване)
 21.Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (разискване)
 22.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 23.Внесени документи
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.

Изказа се Cécile Kashetu Kyenge.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei и Urszula Krupa, от името на групата ECR, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0453/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Clare Moody, от името на групата S&D, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно ограничаването на свободата на медиите в Беларус, по-специално случая с Харта 97 (B8-0457/2018).

II.   ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0458/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post от името на групата S&D, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0459/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0462/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0467/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (B8-0469/2018).

III.   Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei и Urszula Krupa, от името на групата ECR, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0464/2018);

—   Илхан Кючюк, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen и Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (B8-0468/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Принципите на правовата държава в Румъния (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Viorica Dăncilă (министър-председател на Румъния).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Dan Nica, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния (председателят констатира, че не става дума за въпрос „синя карта“), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky и Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят даде разяснения).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (последните трима относно провеждането на разискването) (председателят даде разяснения на всеки), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek относно провеждането на разискването, Siegfried Mureşan и Ioan Mircea Paşcu.

Изказаха се: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans и Juliane Bogner-Strauss.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


4. Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа (2018/2731(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да направи въведение към разискването. Той също така приветства Хелън Макенти, министър по европейските въпроси на Ирландия.

Изказа се Jüri Ratas (министър-председател на Естония).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Peter Lundgren, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказа се Jüri Ratas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Ева Майдел, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo и Arne Lietz.

Изказа се Jüri Ratas.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.33 ч.


6. Състав на Парламента

Шведските компетентни органи уведомяват за назначаването на Anders Sellström като член на Европейския парламент на мястото на Lars Adaktusson, считано от 3 октомври 2018 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Anders Sellström заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Изказа се Angelo Ciocca.


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник, 1 октомври 2018 г. (точка 9 от протокола от 1.10.2018 г.).

Следователно комисията ECON може да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Изказа се Giulia Moi.


8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 2 от протокола от 2.10.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0366)


9.2. ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0367)


9.3. Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0368)


9.4. Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0369)

Изказа се Soledad Cabezón Ruiz (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.5. Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0370)

Изказа се Miriam Dalli (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.6. Ставки на ДДС * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0371)


9.7. Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0442/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0372)


9.8. Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0397/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0373)


9.9. Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0399/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0374)


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó и Seán Kelly

Доклад Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld и José Inácio Faria

Доклад Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria и John Howarth

Доклад Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Notis Marias

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt и Zoltán Balczó

Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Момчил Неков, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil и Adam Szejnfeld.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.46 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите (разискване по актуални въпроси)

Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите (2017/2864(RSP))

Изказа се Laura Agea, за да направи въведение към разискването, предложено от групата EFDD.

Изказаха се: Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Ангел Джамбазки, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić и Danuta Jazłowiecka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri и Elena Gentile.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.


15. Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), António Marinho e Pinto (докладчик по становището на комисията JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Diane James, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios и Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Věra Jourová и Axel Voss.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 4.10.2018 г.


16. Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Pavel Svoboda (докладчик по становището на комисията JURI), Innocenzo Leontini, от името на групата PPE, Emilian Pavel, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Maria Grapini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios и Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová и Nathalie Griesbeck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 4.10.2018 г.


17. Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati и Ева Майдел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias и József Nagy.

Изказаха се: Andrus Ansip и Anna Maria Corazza Bildt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 4.10.2018 г.


18. Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, и Petr Ježek, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от David Coburn и Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Емил Радев, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Věra Jourová и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.


19. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия AFET: Anders Sellström

Подкомисия по права на човека: Anders Sellström

Делегация за връзки с Афганистан: Anders Sellström

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


20. Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата ENF, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Eleonora Forenza и Ana Miranda, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Miguel Urbán Crespo, за да зададе въпрос „синя карта“ на Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé и Julie Ward.

Изказаха се: Günther Oettinger и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.


21. Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici и Jens Geier.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Günther Oettinger.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ingeborg Gräßle, от името на комисията CONT, относно борбата срещу митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 4.10.2018 г.


22. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - срок: 7 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN


23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2018 - ЕСВД (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 3/2018 – Европейски омбудсман (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2018 - Комитет на регионите (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


24. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган относно одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 19/2018 - Раздел III – Комисия;

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 1/2018 - Европейска служба за външна дейност;

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити N3/2018 - Европейски омбудсман;

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 2/2018 - Комитет на регионите;

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 19/2018, DEC 20/2018 - Раздел III – Комисия;

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити V/AB-10/C/18 – Европейска сметна палата.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 628.017/OJJE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.42 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност