Indeks 
Protokol
PDF 284kWORD 79k
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Retsstatsprincippet i Rumænien (forhandling)
 4.Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.2.Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.3.Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.4.Medicinsk teknologivurdering ***I (afstemning)
  
9.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)
  
9.6.Satser for merværdiafgiften * (afstemning)
  
9.7.International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (afstemning)
  
9.8.Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (afstemning)
  
9.9.EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed (debat om et aktuelt spørgsmål)
 15.EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I (forhandling)
 16.Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I (forhandling)
 17.Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (forhandling)
 18.Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder (forhandling)
 21.Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (forhandling)
 22.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

Taler: Cécile Kashetu Kyenge.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei og Urszula Krupa, for ECR-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0451/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0452/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0453/2018)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Clare Moody, for S&D-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0454/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Lola Sánchez Caldentey, for GUE/NGL-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0455/2018)

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (B8-0457/2018).

II.   De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, om De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0456/2018)

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0458/2018)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen, om De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0459/2018)

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0462/2018)

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva og Marina Albiol Guzmán, for GUE/NGL-Gruppen om situationen i De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0467/2018)

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (B8-0469/2018).

III.   Vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0460/2018)

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei og Urszula Krupa, for ECR-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0461/2018)

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0463/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen for S&D-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0464/2018)

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0465/2018)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen og Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0466/2018)

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om vilkårlige massetilbageholdelser af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (B8-0468/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Retsstatsprincippet i Rumænien (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Viorica Dăncilă (Rumæniens premierminister).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Dan Nica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky og Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (de tre sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen) (formanden præciserede for hver af dem), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen, Siegfried Mureşan og Ioan Mircea Paşcu.

Talere: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


4. Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (2018/2731(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring til indledning af forhandlingen. Han bød endvidere Helen McEntee, Irlands minister for europæiske anliggender, velkommen.

Taler: Jüri Ratas (Estlands premierminister).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Peter Lundgren for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Jüri Ratas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo og Arne Lietz.

Taler: Jüri Ratas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.33.


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente svenske myndigheder havde meddelt, at Anders Sellström var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Lars Adaktusson med virkning fra den 3. oktober 2018.

Anders Sellström deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Taler: Angelo Ciocca.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelsen om at indlede de intsitutionelle forhandlinger, som var anført i protokollen fra mandag den 1. oktober 2018 (punkt 9 i protokollen af 1.10.2018).

Udvalget ECON havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

°
° ° °

Taler: Giulia Moi.


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 2 i protokollen af 2.10.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0366)


9.2. Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0367)


9.3. Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0368)


9.4. Medicinsk teknologivurdering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0369)

Indlæg af Soledad Cabezón Ruiz (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.5. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0370)

Indlæg af Miriam Dalli (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.6. Satser for merværdiafgiften * (afstemning)

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0371)


9.7. International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0442/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0372)


9.8. Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0397/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0373)


9.9. EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0399/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0374)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó og Seán Kelly

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld og José Inácio Faria

Betænkning: Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria og John Howarth

Betænkning: Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Notis Marias

International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt og Zoltán Balczó

Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling - B8-0397/2018
Jan Zahradil

EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil og Adam Szejnfeld.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.46.)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed (debat om et aktuelt spørgsmål)

Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed (2017/2864(RSP))

Indlæg af Laura Agea for at indlede debatten, som var foreslået af EFDD-Gruppen.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić og Danuta Jazłowiecka.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri og Elena Gentile.

Talere: Marianne Thyssen og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), António Marinho e Pinto (ordfører for udtalelse fra JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Diane James, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios og Lampros Fountoulis.

Talere: Věra Jourová og Axel Voss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 4.10.2018.


16. Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Pavel Svoboda (ordfører for udtalelse fra JURI), Innocenzo Leontini for PPE-Gruppen, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev og Maria Grapini.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Taler: Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios og Notis Marias.

Talere: Věra Jourová og Nathalie Griesbeck.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 4.10.2018.


17. Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt forelagde betænkningen.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati og Eva Maydell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias og József Nagy.

Talere: Andrus Ansip og Anna Maria Corazza Bildt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 4.10.2018.


18. Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, og Petr Ježek for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Brian Hayes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra David Coburn og Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Věra Jourová og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AFET: Anders Sellström

Underudvalget om Menneskerettigheder: Anders Sellström

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Anders Sellström

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


20. Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Forenza og Ana Miranda, Konstantinos Papadakis, løsgænger, og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Miguel Urbán Crespo, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Teresa Jiménez-Becerril Barrio som besvarede det, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé og Julie Ward.

Talere: Günther Oettinger og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici og Jens Geier.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Günther Oettinger.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ingeborg Gräßle, for CONT, om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 4.10.2018.


22. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om fastsættelse af EU-miljømærkekriterierne for grafisk papir og EU-miljømærkekriterierne for tissuepapir og tissuepapirprodukter (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - frist: 7. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv. TRAN


23. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Bevillingsoverførsel nr. 1/2018 – EU-Udenrigstjenesten (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 3/2018 – Den Europæiske Ombudsmand (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 23/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 24/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 25/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 26/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 27/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 3/2018 – Regionsudvalget (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


24. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt bevillingsoverførsel DEC 19/2018 - Sektion III – Kommissionen

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 1/2018 – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel N3/2018 - Den Europæiske Ombudsmand

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 2/2018 - Regionsudvalget

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 19/2018 og DEC 20/2018 - Sektion III – Kommissionen

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel V/AB-10/C/18 – Den Europæiske Revisionsret.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 628.017/OJJE).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik