Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 312kWORD 87k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
 4.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)
  9.5.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (ψηφοφορία)
  9.6.Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)
  9.7.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (ψηφοφορία)
  9.8.Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (ψηφοφορία)
  9.9.Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 15.Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (συζήτηση)
 17.Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
 18.Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (συζήτηση)
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

Παρεμβαίνει η Cécile Kashetu Kyenge.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei και Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0451/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0452/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0453/2018

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0454/2018

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0455/2018

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97 (B8-0457/2018).

II.   Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0456/2018

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0458/2018

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0459/2018

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0462/2018

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Younous Omarjee, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0467/2018

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (B8-0469/2018).

III.   Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon et Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0460/2018

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0461/2018

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0463/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0464/2018

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0465/2018

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen και Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0466/2018

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (B8-0468/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Viorica Dăncilă (Πρωθυπουργός της Ρουμανίας).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Dan Nica, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον προηγούμενο ομιλητή (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky και Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (οι τρεις τελευταίοι ομιλητές σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης) (ο Πρόεδρος παρέχει σε κάθε ένα διευκρινίσεις), Ελευθέριος Συναδινός, Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Siegfried Mureşan και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνουν οι Viorica Dăncilă, Frans Timmermans και Juliane Bogner-Strauss.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


4. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2731(RSP))

Ο Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση προβαίνοντας σε σύντομη εισαγωγική δήλωση. Καλωσορίζει επίσης την Helen McEntee, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas (Πρωθυπουργός της Εσθονίας).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jiří Payne, Γεώργιος Επιτήδειος, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Νικόλαος Χουντής, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Μαυρίδης, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo και Arne Lietz.

Παρεμβαίνει ο Jüri Ratas.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος


5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.33.


6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Anders Sellström ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Lars Adaktusson με ισχύ από 3 Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Anders Sellström καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Angelo Ciocca.


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχει ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 1ης Οκτωβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.10.2018).

Η επιτροπή ECON ξεκίνησε συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Giulia Moi.


8. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


9.1. Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0366)


9.2. ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0367)


9.3. Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0368)


9.4. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0369)

Παρεμβαίνει η Soledad Cabezón Ruiz (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


9.5. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0370)

Παρεμβαίνει η Miriam Dalli (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


9.6. Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0371)


9.7. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0442/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0372)


9.8. Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0397/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0373)


9.9. Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0399/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0374)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó και Seán Kelly

Έκθεση Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld και José Inácio Faria

Έκθεση Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria και John Howarth

Έκθεση Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Νότης Μαριάς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt και Zoltán Balczó

Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil και Adam Szejnfeld.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.46.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες (2017/2864(RSP))

Παρεμβαίνει η Laura Agea η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Λάμπρος Φουντούλης, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić και Danuta Jazłowiecka.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri και Elena Gentile.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (συζήτηση)

Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0320/2017)

Ο Axel Voss παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), António Marinho e Pinto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Γεώργιος Επιτήδειος και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Axel Voss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


16. Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Η Nathalie Griesbeck παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Innocenzo Leontini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Maria Grapini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Λάμπρος Φουντούλης, Pirkko Ruohonen-Lerner, Γεώργιος Επιτήδειος και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Nathalie Griesbeck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


17. Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Η Anna Maria Corazza Bildt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati και Eva Maydell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Νότης Μαριάς και József Nagy.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Anna Maria Corazza Bildt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


18. Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ (2018/2860(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pervenche Berès, Νότης Μαριάς, Molly Scott Cato, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των David Coburn και Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή AFET: Anders Sellström

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Anders Sellström

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: Anders Sellström

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


20. Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (2018/2854(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza και Ana Miranda, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miguel Urbán Crespo, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία απαντά, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Γεώργιος Επιτήδειος, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Ελένη Θεοχάρους, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747(RSP))

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici και Jens Geier.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747 (RSP)) (B8-0400/2018)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


22. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί γραφής και των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χαρτί υγείας-καθαριότητας και προϊόντα χαρτιού υγείας-καθαριότητας (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - προθεσμία: 7 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN


23. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2018- ΕΥΕΔ (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2018 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


24. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2018 – Τμήμα III – Επιτροπή·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2018 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων N3/2018 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών·

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 19/2018, DEC 20/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων V/AB-10/C/18 - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 628.017/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου