Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 273kWORD 79k
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Hääletused
  9.1.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Käibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)
  9.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)
  9.6.Käibemaksumäärad * (hääletus)
  9.7.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (hääletus)
  9.8.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (hääletus)
  9.9.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus (temaatiline arutelu)
 15.ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I (arutelu)
 16.Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 17.Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I (arutelu)
 18.Rahapesuriskid ELi pangandussektoris (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine (arutelu)
 21.Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (arutelu)
 22.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 23.Esitatud dokumendid
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.

Sõna võttis Cécile Kashetu Kyenge.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei ja Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (B8-0457/2018).

II.   Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (B8-0469/2018).

III.   Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon et Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen ja Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B8-0468/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Viorica Dăncilă (Rumeenia peaminister).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dan Nica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale (asepresident märkis, et tegemist ei ole sinise kaardi küsimusega.), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky ja Marek Jurek arutelu läbiviimise kohta (asepresident andis selgitusi.).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (kolm viimast arutelu läbiviimise teemal) (asepresident andis neile selgitusi.), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek arutelu läbiviimise teemal, Siegfried Mureşan ja Ioan Mircea Paşcu.

Sõna võtsid Viorica Dăncilă, Frans Timmermans ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


4. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (2018/2731(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega. Ta tervitas ühtlasi Iirimaa Euroopa asjade ministrit Helen McEnteed.

Sõna võttis Jüri Ratas (Eesti peaminister).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Peter Lundgren fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jüri Ratas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo ja Arne Lietz.

Sõna võttis Jüri Ratas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.33.


6. Parlamendi koosseis

Rootsi pädevad ametiasutused on teatanud Lars Adaktussoni asemel Anders Sellströmi valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. oktoobrist 2018.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Anders Sellström vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Sõna võttis Angelo Ciocca.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsusega alustada esmaspäeva, 1. oktoobri 2018 protokollis (1.10.2018 protokolli punkt 9) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Seega võis ECON-komisjon kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.

°
° ° °

Sõna võttis Giulia Moi.


8. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (2.10.2018 protokollipunkt 2).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0366)


9.2. Käibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0367)


9.3. Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0368)


9.4. Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0369)

Sõna võttis Soledad Cabezón Ruiz (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.5. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0370)

Sõna võttis Miriam Dalli (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.6. Käibemaksumäärad * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0371)


9.7. Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0442/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0372)


9.8. Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0397/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0373)


9.9. ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0399/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0374)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Seán Kelly

Raport: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld ja José Inácio Faria

Raport: Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja John Howarth

Raport: Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt ja Zoltán Balczó

Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil - B8-0397/2018
Jan Zahradil

ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil ja Adam Szejnfeld.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.46.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus (temaatiline arutelu)

Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus (2017/2864(RSP))

Sõna võttis Laura Agea, et juhatada sisse fraktsiooni EFDD pakutud arutelu.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić ja Danuta Jazłowiecka.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri ja Elena Gentile.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


15. ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), António Marinho e Pinto (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios ja Lampros Fountoulis.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.5.


16. Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pavel Svoboda (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Innocenzo Leontini fraktsiooni PPE nimel, Emilian Pavel fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Maria Grapini.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Nathalie Griesbeck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.6.


17. Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati ja Eva Maydell.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias ja József Nagy.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Anna Maria Corazza Bildt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.7.


18. Rahapesuriskid ELi pangandussektoris (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahapesuriskid ELi pangandussektoris (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel ja Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Brian Hayes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid David Coburn ja Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Anders Sellström

inimõiguste allkomisjon : Anders Sellström

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: Anders Sellström

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


20. Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Eleonora Forenza ja Ana Miranda, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Miguel Urbán Crespo, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Teresa Jiménez-Becerril Barrio kes vastas sellele, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé ja Julie Ward.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


21. Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (arutelu)

Komisjoni avaldus: Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici ja Jens Geier.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Ingeborg Gräßle CONT komisjoni nimel tollipettuste vastase võitluse ning ELi omavahendite kaitse kohta (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.10.


22. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse graafilise otstarbega paberile ELi ökomärgise andmise ning pehmepaberile ja pehmepaberist toodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - tähtaeg: 7 detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - tähtaeg: 26 oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


23. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamine nr 1/2018 - Euroopa välisteenistus (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 3/2018 - Euroopa Ombudsman (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 27/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2018 - Regioonide Komitee (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2018 – III jagu –Komisjon (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


24. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 19/2018 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest;

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2018 – Euroopa välisteenistus;

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele N3/2018 – Euroopa Ombudsman;

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2018 – Regioonide Komitee;

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 19/2018, DEC 20/2018 – III jagu – Komisjon;

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-10/C/18 – Euroopa Kontrollikoda.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 628.017/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika