Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 279kWORD 79k
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Oikeusvaltio Romaniassa (keskustelu)
 4.Keskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Äänestykset
  9.1.Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.ALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)
  9.5.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)
  9.6.Arvonlisäverokannat * (äänestys)
  9.7.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (äänestys)
  9.8.Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (äänestys)
  9.9.Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Vähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa (ajankohtainen keskustelu)
 15.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (keskustelu)
 16.Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 17.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
 18.Rahanpesuriskit EU:n pankkialalla (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen (keskustelu)
 21.Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (keskustelu)
 22.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Cécile Kashetu Kyenge käytti puheenvuoron.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0451/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0452/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0453/2018)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0454/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0455/2018)

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta (B8-0457/2018).

II.   Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0456/2018)

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0458/2018)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0459/2018)

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0462/2018)

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0467/2018)

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta (B8-0469/2018).

III.   Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0460/2018)

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0461/2018)

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0463/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0464/2018)

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0465/2018)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen ja Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0466/2018)

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (B8-0468/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Oikeusvaltio Romaniassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltio Romaniassa (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Viorica Dăncilă (Romanian pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Dan Nica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, joka esitti Rebegalle sinistä korttia nostamalla kysymyksen (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky ja Marek Jurek keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (kolme viimeistä puhujaa keskustelun johtamisesta) (puhemies vastasi kullekin heistä), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek keskustelun johtamisesta, Siegfried Mureşan ja Ioan Mircea Paşcu.

Puheenvuorot: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


4. Keskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2731(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman. Hän myös toivotti tervetulleeksi Irlannin Eurooppa-asioiden ministerin Helen McEnteen.

Jüri Ratas (Viron pääministeri) käytti puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Peter Lundgren ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Jüri Ratas käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo ja Arne Lietz.

Jüri Ratas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.33.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Anders Sellström on nimitetty parlamentin jäseneksi Lars Adaktussonin tilalle 3. lokakuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Anders Sellström osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Angelo Ciocca käytti puheenvuoron.


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevasta päätöksestä, josta ilmoitettiin maanantaina 1. lokakuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 1.10.2018, kohta 9).

ECON-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Giulia Moi käytti puheenvuoron.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 2).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0366)


9.2. ALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0367)


9.3. Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0368)


9.4. Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0369)

Soledad Cabezón Ruiz (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.5. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0370)

Miriam Dalli (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.6. Arvonlisäverokannat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0371)


9.7. Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0372)


9.8. Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0397/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0373)


9.9. Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0399/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0374)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Seán Kelly

Mietintö Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld ja José Inácio Faria

Mietintö Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja John Howarth

Mietintö Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt ja Zoltán Balczó

Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil ja Adam Szejnfeld.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.46.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Vähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa (ajankohtainen keskustelu)

Vähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa (2017/2864(RSP))

Laura Agea käytti puheenvuoron alustaakseen EFDD-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić ja Danuta Jazłowiecka.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri ja Elena Gentile.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), António Marinho e Pinto (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Axel Voss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.5.


16. Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Innocenzo Leontini PPE-ryhmän puolesta, Emilian Pavel S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Maria Grapini.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Elly Schlein käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Nathalie Griesbeck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.6.


17. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati ja Eva Maydell.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias ja József Nagy.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.7.


18. Rahanpesuriskit EU:n pankkialalla (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rahanpesuriskit EU:n pankkialalla (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta ja Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla David Coburn ja Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé ja Stanislav Polčák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Anders Sellström

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Anders Sellström

suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Anders Sellström.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


20. Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza ja Ana Miranda, sitoutumaton Konstantinos Papadakis ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Miguel Urbán Crespo, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Teresa Jiménez-Becerril Barrio vastasi, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias ja Brando Benifei.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Jonathan Bullock, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici ja Jens Geier.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Ingeborg Gräßle CONT-valiokunnan puolesta tullipetosten torjunnasta ja EU:n omien varojen suojelusta (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.10.


22. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös painopapereita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden sekä pehmopapereita ja pehmopaperituotteita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) – määräaika: 7. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden muuttamisesta tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) – määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys 1/2018 – EUH (N8-0093/2018 – C8-0411/2018 – 2018/2228(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3/2018 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0094/2018 – C8-0414/2018 – 2018/2229(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0095/2018 – C8-0418/2018 – 2018/2231(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 24/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0096/2018 – C8-0419/2018 – 2018/2232(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0097/2018 – C8-0420/2018 – 2018/2233(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0098/2018 – C8-0421/2018 – 2018/2234(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0099/2018 – C8-0422/2018 – 2018/2235(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2018 – Alueiden komitea (N8-0102/2018 – C8-0428/2018 – 2018/2238(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0103/2018 – C8-0429/2018 – 2018/2239(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


24. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 19/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2018 – Euroopan ulkosuhdehallinto.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa N3/2018 – Euroopan oikeusasiamies.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 2/2018 – Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 19/2018 ja DEC 20/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa V/AB-10/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 628.017/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö