Rodyklė 
Protokolas
PDF 282kWORD 81k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Teisės viršenybė Rumunijoje (diskusijos)
 4.Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo ir Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)
  9.5.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (balsavimas)
  9.6.Pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (balsavimas)
  9.7.Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (balsavimas)
  9.8.Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (balsavimas)
  9.9.ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė (diskusija aktualia tema)
 15.ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ***I (diskusijos)
 16.Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas ***I (diskusijos)
 17.Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje ***I (diskusijos)
 18.Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms (diskusijos)
 21.Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (diskusijos)
 22.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 23.Gauti dokumentai
 24.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

Kalbėjo Cécile Kashetu Kyenge.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei ir Urszula Krupa ECR frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ir Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Clare Moody S&D frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo (B8-0457/2018).

II.   JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes ir Michel Reimon, Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėties (B8-0469/2018).

III.   Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon et Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa ECR frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen ir Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0466/2018).

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl masinio uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione (B8-0468/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Teisės viršenybė Rumunijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisės viršenybė Rumunijoje (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Viorica Dăncilă (Rumunijos ministrė pirmininkė).

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, ir Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, Dan Nica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Laurenţiu Rebega, James Carver (pateikė mėlynosios kortelės klausimą ankstesniam kalbėtojui) (pirmininkas konstatavo, kad tai nebuvo mėlynosios kortelės klausimas), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky ir Marek Jurek dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai (nesutiko, kad Reinhard Bütikofer pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (pastarieji trys kalbėtojai dėl diskusijų eigos) (Pirmininkas kiekvienam jų pateikė paaiškinimų), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek dėl diskusijų eigos, Siegfried Mureşan ir Ioan Mircea Paşcu.

Kalbėjo: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans ir Juliane Bogner-Strauss.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


4. Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema (2018/2731(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą deklaraciją ir pristatė diskusijas. Jis taip pat pasveikino Airijos Europos reikalų ministrę Helen McEntee.

Kalbėjo Jüri Ratas (Estijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Peter Lundgren ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Kazimierz Michał Ujazdowski, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Jüri Ratas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo ir Arne Lietz.

Kalbėjo Jüri Ratas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.33 val.


6. Parlamento sudėtis

Švedijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Anders Sellström, kuris pakeis Lars Adaktusson, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. spalio 3 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Anders Sellström įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Kalbėjo Angelo Ciocca.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta 2018 m. spalio 1 d., pirmadienio, protokole (2018 10 01 protokolo 9 punktas).

Taigi ECON komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

°
° ° °

Kalbėjo Giulia Moi.


8. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 10 02 protokolo 2 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0366)


9.2. PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo ir Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0367)


9.3. Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0368)


9.4. Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0369)

Po balsavimo Soledad Cabezón Ruiz (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.5. Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0370)

Po balsavimo Miriam Dalli (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.6. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0371)


9.7. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0442/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0372)


9.8. Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0397/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0373)


9.9. ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0399/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0374)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ir Seán Kelly

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld ir José Inácio Faria

Pranešimas: Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ir John Howarth

Pranešimas: Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Notis Marias

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt ir Zoltán Balczó

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo - B8-0397/2018
Jan Zahradil

ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil ir Adam Szejnfeld.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.46 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė (diskusija aktualia tema)

Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė (2017/2864(RSP))

Kalbėjo Laura Agea, pradėdama EFDD frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić ir Danuta Jazłowiecka.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri ir Elena Gentile.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


15. ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle (CONT komiteto nuomonės referentė), António Marinho e Pinto (JURI komiteto nuomonės referentas), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Axel Voss.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.5 punktas


16. Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pavel Svoboda (JURI komiteto nuomonės referentas), Innocenzo Leontini PPE frakcijos vardu, Emilian Pavel S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ir Maria Grapini.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Nathalie Griesbeck.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.6 punktas


17. Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Zdzisław Krasnodębski (ITRE komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser (nesutiko, kad Anna Maria Corazza Bildt pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati ir Eva Maydell.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias ir József Nagy.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Anna Maria Corazza Bildt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.7 punktas


18. Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, ir Petr Ježek ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė David Coburn ir Elmar Brok), Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Giegold), Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Anders Sellström

Žmogaus teisių pakomitetis: Anders Sellström

Delegacija ryšiams su Afganistanu: Anders Sellström

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


20. Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Eleonora Forenza ir Ana Miranda), Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miguel Urbán Crespo (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Teresa Jiménez-Becerril Barrio pastarasis į jį atsakė)), Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé ir Julie Ward.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


21. Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender), Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici ir Jens Geier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ingeborg Gräßle CONT komiteto vardu dėl kovos su sukčiavimu muitų srityje ir ES nuosavų išteklių apsaugos (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.10 punktas


22. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo rašomajam popieriui ir ES ekologinio ženklo suteikimo minkštajam popieriui ir jo gaminiams kriterijų (D057037/02 – 2018/2848(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva kuria, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai (D058117/01 - 2018/2865(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2018. EIVT (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3/2018. Europos ombudsmenas (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 23/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasuūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 24/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 25/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 26/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 27/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2018. Regionų komitetas (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 22/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


24. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino asignavimų perkėlimą Nr. DEC 19/2018. III skirsnis - Komisija;

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2018. Europos išorės veiksmų tarnyba;

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3/2018. Europos ombudsmenas;

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2018. Regionų komitetas;

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi Biudžeto komitetas nusprendė patenkinti Europos Komisijos prašymą dėl asignavimų perkėlimų Nr. DEC 19/2018 ir DEC 20/2018. III skirsnis - Komisija;

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-10/C/18. Europos Audito Rūmai.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 628.017/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.42 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika