Indekss 
Protokols
PDF 280kWORD 80k
Trešdiena, 2018. gada 3. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Tiesiskums Rumānijā (debates)
 4.Debates ar Igaunijas premjerministru Jüri Ratas par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.PVN: apgrieztās maksāšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas mehānisma piemērošanas periods * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Administratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (balsošana)
  9.5.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  9.6.Pievienotās vērtības nodokļa likmes * (balsošana)
  9.7.Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (balsošana)
  9.8.Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (balsošana)
  9.9.Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Ienākumu minimums taisnīgai Eiropai: pilsoņu tiesības (debates par aktuāliem jautājumiem)
 15.Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) ***I (debates)
 16.Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana ***I (debates)
 17.Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā ***I (debates)
 18.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ES banku nozarē (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm (debates)
 21.Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (debates)
 22.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Clare Moody S&D grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lietu (B8-0457/2018).

II.   Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva un Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju Apvienotajos Arābu Emirātos, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvokli (B8-0469/2018).

III.   Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen un Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšanu Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B8-0468/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Tiesiskums Rumānijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums Rumānijā (2018/2844(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Viorica Dăncilă (Rumānijas premjerministre).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Dan Nica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, uzdodot zilās kartītes jautājumu iepriekšējam runātājam (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav zilās kartītes jautājums), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky un Marek Jurek par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (pēdējie trīs runātāji komentēja debašu norisi) (sēdes vadītājs katram no viņiem sniedza skaidrojumu), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek par debašu norisi, Siegfried Mureşan un Ioan Mircea Paşcu.

Uzstājās Viorica Dăncilă, Frans Timmermans un Juliane Bogner-Strauss.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


4. Debates ar Igaunijas premjerministru Jüri Ratas par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Igaunijas premjerministru Jüri Ratas par Eiropas nākotni (2018/2731(RSP)).

Sēdes vadītājs nāca klajā ar īsu paziņojumu, ievadot debates. Viņš arī sveica Īrijas Eiropas lietu ministri Helen McEntee.

Uzstājās Jüri Ratas (Igaunijas premjerministrs).

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Peter Lundgren ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jüri Ratas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo un Arne Lietz.

Uzstājās Jüri Ratas.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.33.


6. Parlamenta sastāvs

Zviedrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Anders Sellström ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Lars Adaktusson vietā, sākot ar 2018. gada 3. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Anders Sellström pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Uzstājās Angelo Ciocca.


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 1. oktobra, sēdes protokolā (1.10.2018. protokola 9. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to ECON komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā minētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Uzstājās Giulia Moi.


8. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (2.10.2018. protokola 2. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jeppe Kofod (A8-0280/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0366).


9.2. PVN: apgrieztās maksāšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas mehānisma piemērošanas periods * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0367).


9.3. Administratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ivana Maletić (A8-0285/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0368).


9.4. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0369).

Pēc balsošanas uzstājās Soledad Cabezón Ruiz (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.5. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0370).

Pēc balsošanas uzstājās Miriam Dalli (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.6. Pievienotās vērtības nodokļa likmes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tibor Szanyi (A8-0279/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0371).


9.7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0372).


9.8. Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0397/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0373).


9.9. Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0399/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0374).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jeppe Kofod ziņojums - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó un Seán Kelly

Soledad Cabezón Ruiz ziņojums - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld un José Inácio Faria

Miriam Dalli ziņojums - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria un John Howarth

Tibor Szanyi ziņojums - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Notis Marias

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt un Zoltán Balczó

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil un Adam Szejnfeld.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.46.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Ienākumu minimums taisnīgai Eiropai: pilsoņu tiesības (debates par aktuāliem jautājumiem)

Ienākumu minimums taisnīgai Eiropai: pilsoņu tiesības (2017/2864(RSP)).

Uzstājās Laura Agea, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi EFDD grupa.

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Sofia Ribeiro PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić un Danuta Jazłowiecka.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri un Elena Gentile.

Uzstājās Marianne Thyssen un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


15. Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0320/2017).

Axel Voss iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Ingeborg Gräßle (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), António Marinho e Pinto (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Věra Jourová un Axel Voss.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.5. punkts.


16. Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018).

Nathalie Griesbeck iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Pavel Svoboda (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Innocenzo Leontini PPE grupas vārdā, Emilian Pavel S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Nathalie Griesbeck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.6. punkts.


17. Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018).

Anna Maria Corazza Bildt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati un Eva Maydell.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias un József Nagy.

Uzstājās Andrus Ansip un Anna Maria Corazza Bildt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.7. punkts.


18. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ES banku nozarē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ES banku nozarē (2018/2860(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā un Petr Ježek ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Brian Hayes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva David Coburn un Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

AFET komiteja: Anders Sellström;

Cilvēktiesību apakškomiteja: Anders Sellström;

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Anders Sellström.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


20. Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm (2018/2854(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Eleonora Forenza un Ana Miranda, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miguel Urbán Crespo, uzdodot zilās kartītes jautājumu Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kas uz to atbildēja, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé un Julie Ward.

Uzstājās Günther Oettinger un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


21. Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (debates)

Komisijas paziņojums: Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (2018/2747(RSP)).

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici un Jens Geier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Günther Oettinger.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Ingeborg Gräßle CONT komitejas vārdā - par muitas krāpšanas apkarošanu un ES pašu resursu aizsardzību (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.10. punkts.


22. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai iespiedpapīram un kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram un salvešpapīra izstrādājumiem (D057037/02 - 2018/2848(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem groza, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību (D058117/01 - 2018/2865(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


23. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2018 — EĀDD (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2018 — Eiropas Ombuds (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 27/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2018 — Reģionu komiteja (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


24. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 19/2018, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2018 — Eiropas Ārējās darbības dienests.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu N3/2018 — Eiropas Ombuds.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2018 — Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 19/2018 un DEC 20/2018, III iedaļa — Komisija;

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu V/AB-10/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 628.017/OJJE).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika