Indeks 
Protokół
PDF 288kWORD 80k
Środa, 3 października 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Praworządność w Rumunii (debata)
 4.Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Głosowanie
  9.1.Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)
  9.5.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych ***I (głosowanie)
  9.6.Stawki podatku od wartości dodanej * (głosowanie)
  9.7.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (głosowanie)
  9.8.Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (głosowanie)
  9.9.Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Dochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli (debata na aktualny temat)
 15.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (debata)
 16.Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (debata)
 17.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (debata)
 18.Ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych (debata)
 21.Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (debata)
 22.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 23.Składanie dokumentów
 24.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.

Głos zabrała Cécile Kashetu Kyenge.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0453/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Clare Moody, w imieniu grupy S&D, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0457/2018).

II.   Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0458/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0459/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0462/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0467/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0469/2018).

III.   Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen i Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0468/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Praworządność w Rumunii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność w Rumunii (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrała Viorica Dăncilă (premier Rumunii).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE i Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Dan Nica, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Laurenţiu Rebega, James Carver, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki przedmówcy (Przewodniczący stwierdził, że to nie jest pytanie zadawane przez podniesienie niebieskiej kartki), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky i Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (ci troje w sprawie przebiegu debaty) (Przewodniczący udzielił każdemu z nich wyjaśnień), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty, Siegfried Mureşan i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrali: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


4. Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy (2018/2731(RSP))

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia do debaty. Powitał również minister spraw zagranicznych Irlandii Helen McEntee.

Głos zabrał Jüri Ratas (premier Estonii).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Peter Lundgren w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Jüri Ratas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo i Arne Lietz.

Głos zabrał Jüri Ratas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.33.


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy szwedzkie powiadomiły o wyborze Andersa Sellströma w miejsce Larsa Adaktussona na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 3 października 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Anders Sellström bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrał Angelo Ciocca.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 1 października 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 1.10.2018).

Komisja ECON mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

°
° ° °

Głos zabrał Giulia Moi.


8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 2 protokołu z dnia 2.10.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0366)


9.2. Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego odyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0367)


9.3. Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0368)


9.4. Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0369)

Głos zabrała Soledad Cabezón Ruiz (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.5. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0370)

Głos zabrała Miriam Dalli (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.6. Stawki podatku od wartości dodanej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0371)


9.7. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0442/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0372)


9.8. Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0397/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0373)


9.9. Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0399/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0374)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jeppe Kofoda - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó i Seán Kelly

Sprawozdanie Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld i José Inácio Faria

Sprawozdanie Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria i John Howarth

Sprawozdanie Tibora Szanyiego - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt i Zoltán Balczó

Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil i Adam Szejnfeld.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.46.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Dochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli (debata na aktualny temat)

Dochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli (2017/2864(RSP))

Głos zabrała Laura Agea, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę EFDD.

Głos zabrali: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sofia Ribeiro w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić i Danuta Jazłowiecka.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri i Elena Gentile.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.


15. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), António Marinho e Pinto (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Diane James niezrzeszona, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali: Věra Jourová i Axel Voss.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 4.10.2018.


16. Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pavel Svoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Innocenzo Leontini w imieniu grupy PPE, Emilian Pavel w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová i Nathalie Griesbeck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 4.10.2018.


17. Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati i Eva Maydell.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias i József Nagy.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Anna Maria Corazza Bildt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 4.10.2018.


18. Ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, i Petr Ježek w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Brian Hayes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna i Elmara Broka, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrały: Věra Jourová i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.


19. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Anders Sellström

Podkomisja Praw Człowieka: Anders Sellström

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: Anders Sellström

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


20. Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę i Anę Mirandę, Konstantinos Papadakis niezrzeszony i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miguel Urbán Crespo, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Teresie Jiménez-Becerril Barrio, która udzieliła odpowiedzi, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé i Julie Ward.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.


21. Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici i Jens Geier.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ingeborg Gräßle, w imieniu komisji CONT, w sprawie zwalczania oszustw celnych i ochrony zasobów własnych UE (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 4.10.2018.


22. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty środków wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi graficznemu oraz bibułce i produktom z bibułki (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - termin: 7 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji dostosowująca do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr 1/2018 – SEAE (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 3/2018 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2018 - Komitet Regionów (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


24. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 19/2018 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 1/2018 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków N3/2018 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 2/2018 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 19/2018, DEC 20/2018 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków V/AB-10/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 628.017/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności